Vzdělání na dobré adrese

Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace se nachází přímo v centru stejnojmenné městské části a díky své poloze je také velmi dobře dostupná.

Naším cílem je zajistit pro všechny bezpečné prostředí, v němž se žáci učí. Prostředí, kde není žák stresován, kde se cítí dobře, kde se nebojí projevit a říct svůj názor, kam se rád vrací.

Výsledkem našeho školního vzdělávacího programu „Škola – místo k životu“ by měli být samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí.

Více o naší škole >
Titulní obrázek dětí

Moderní škola ve vašem sousedství

Navštěvuje nás 348 žáků a chod zajišťuje 48 pracovníků, z toho 34 pedagogických. Na škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga.

Naše škola vyučuje žáky 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Škola místo k životu“. Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od 3. ročníku a výuka informatiky od 5. ročníku. Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci Tv výuka plavání. Na II. stupni si žáci v 7. ročníku volí druhý cizí jazyk (Nj, Rj) a pro žáky 6. – 9. ročníku nabízíme řadu volitelných předmětů. Formou nepovinného předmětu vyučujeme náboženskou výchovu.

V rámci činnosti školy jsme zapojeni do celé řady projektů např. „Šablony pro ZŠ a MŠ I., II. a III.“, „Ovoce a mléko do škol“, „Zdravé zuby“, „Aktivní škola“, do charitativních akcí a sbírek. Jsme partnerskou školou Jazykové školy Hello - nabízíme možnost přípravy žáků na Cambridgeské jazykové zkoušky. Všichni žáci mohou přispívat do školního časopisu a podílet se na činnosti školy prostřednictvím svých zástupců ve Školním parlamentu.

Učitelka u tabule
Učitelka u tabule

Naše škola nabízí:

 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťujeme vysoký standart vzdělávání všem žákům
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pojata jako společný program školy, žáka a zákonných zástupců; ěkola tuto péči zajišťuje prostřednictvím školního poradenského pracoviště.
 • žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • připravujeme pro žáky mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů, aktivit podporujících primární prevenci
 • pro žáky připravuje odpolední program školní družina a školní klub
 • organizujeme činnost různých zájmových kroužků - Florbal, Volejbal, Basketbal, Šikulové, Veselá vařečka, Muzikoterapie, Výtvarný kroužek, Míčové hry, Keramika, Veselá věda apod.
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • pořádáme ozdravné pobyty pro žáky a školy v přírodě, lyžařské kurzy
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna, která zajišťuje i pitný režim ve ŠD
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka
 • spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Mateřskou školou Klubíčko, Pedagogicko – psychologickou poradnou, SPC, Jazykovou školou HELLO, středními školami a dalšími institucemi

Aktuality a novinky

Akce projektu Světová škola na naší ZŠ

2. května 2024

Již třetím rokem pokračujeme na naší základní škole v realizaci projektu „Světová škola,“ který je zaměřen na témata globální rozvojové výchovy. V letošním školním roce navazujeme na loňský tematický okruh: Zdraví a kvalitní život. Konkrétně jsme se zaměřili na život lidí se zrakovým hendikepem.

Jako partnera jsme oslovili obecně prospěšnou společnost Tyflocentrum Ostrava, která poskytuje služby nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem a snaží se podporovat jejich společenské, pracovní i kulturní uplatnění ve společnosti.

Během měsíce května navštíví žáci šestých a osmých ročníků Tyflocentrum, kde se blíže na vlastní kůži seznámí, jaké to je žít se zrakovým postižením.

Více informací »

Třídní schůzky

24. března 2024

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků              2. – 5. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 2.4. 2024 v 16.00 hodin. TU předají zákonným zástupcům informace k připravovanému ozdravnému pobytu žáků.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků              1. ročníku  a 6. – 9. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 9.4. 2024 v 16.00 hodin.

 

Předškoláci

29. ledna 2024

Naši prvňáčci již zanedlouho dostanou své první vysvědčení. Za první půlrok udělali velký kus práce. Naučili se spoustu dovedností, seznámili se s novým prostředím a s lidmi kolem sebe. Na začátku nového roku již  začínáme vyhlížet budoucí žáčky naší školy. Akce pro předškoláky zahájíme návštěvou prvňáčků ve školce, kde v rámci akce Moje první aktovka ukáží prvňáci předškolákům aktovku se vším všudy. Pochlubí se svým bývalým paním učitelkám, co všechno již umí a jaké pokroky za těch pár měsíců zvládli. 

V únoru bude následovat schůzka zákonných zástupců s vedením ZŠ v MŠ Klubíčko. Zde se rodiče dozví nejen informace o škole a blížícímu se zápisu. Nově jsme pro děti připravili akci “Školákem na zkoušku”. Děti si během třech cyklů vyzkouší aktivity, které jsou zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, matematické představivosti, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, řečového projevu a dalších oblastí.

Určitě pro ně bude přínosné, že se seznámí s prostředím školy.  Součástí těchto hodin bude také poradenství pro zákonné zástupce.

Schůzka zákonných zástupců předškoláků s vedením ZŠ v MŠ Klubíčko

                                                   15. 2. 2024                  15.30 hod.

Školákem nanečisto 1.        22. 2. 2024                 16.00 – 16.50 hod.

Školákem nanečisto 2.        7. 3. 2024                   16.00 – 16.50 hod.

Školákem nanečisto 3.        21. 3. 2024                 16.00 – 16.50 hod.

Přihlášení na hodiny Školákem nanečisto bude možné od 16. 2. 2024 na www.zshrabova.cz v sekci Předškoláci.

 

Třídní schůzky

1. ledna 2024

Konzultační třídní schůzky zákonných zástupců žáků 1. – 9. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 9.1. 2024 v době od 15.00 do 18.00 hodin.
Na konzultacích uvítáme i přítomnost žáků.

Informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ pro zákonné zástupce žáků 9.ročníku se bude konat 9.1. 2024 od 16.00 hod. v učebně přírodopisu. 

Ředitelské volno

21. prosince 2023

Ve dnech 3. – 5.1.2024 ředitel školy vyhlašuje se souhlasem zřizovatele volno pro žáky z důvodů rekonstrukce prostor školy.
ŠD a ŠK budou v provozu od 6.00 do 16.00 hod. ŠJ zajišťuje stravování pouze pro žáky, kteří budou ve ŠD a ŠK.

Žádáme tímto zákonné zástupce žáků I.stupně, o okamžité sdělení na e-mail: druzina@zshrabova.cz, jestli žák bude v době ředitelského volna navštěvovat ŠD, ŠK, abychom mohli zajistit stravování ve ŠJ. 

 

Provoz tělocvičen v odpoledních hodinách je beze změny.

Nové číslo školního časopisu

20. prosince 2023

  

 

Přerušení provozu – vánoční prázdniny

17. prosince 2023

V průběhu vánočních prázdnin od 23.12.2023 do 2.1.2024 bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu a školní jídelny.