Vzdělání na dobré adrese

Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace se nachází přímo v centru stejnojmenné městské části a díky své poloze je také velmi dobře dostupná.

Naším cílem je zajistit pro všechny bezpečné prostředí, v němž se žáci učí. Prostředí, kde není žák stresován, kde se cítí dobře, kde se nebojí projevit a říct svůj názor, kam se rád vrací.

Výsledkem našeho školního vzdělávacího programu „Škola – místo k životu“ by měli být samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí.

Více o naší škole >
Titulní obrázek dětí

Rychlé novinky

Moderní škola ve vašem sousedství

Navštěvuje nás 348 žáků a chod zajišťuje 48 pracovníků, z toho 34 pedagogických. Na škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga.

Naše škola vyučuje žáky 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Škola místo k životu“. Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od 3. ročníku a výuka informatiky od 5. ročníku. Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci Tv výuka plavání. Na II. stupni si žáci v 7. ročníku volí druhý cizí jazyk (Nj, Rj) a pro žáky 6. – 9. ročníku nabízíme řadu volitelných předmětů. Formou nepovinného předmětu vyučujeme náboženskou výchovu.

V rámci činnosti školy jsme zapojeni do celé řady projektů např. „Šablony pro ZŠ a MŠ I., II. a III.“, „Ovoce a mléko do škol“, „Zdravé zuby“, „Aktivní škola“, do charitativních akcí a sbírek. Jsme partnerskou školou Jazykové školy Hello - nabízíme možnost přípravy žáků na Cambridgeské jazykové zkoušky. Všichni žáci mohou přispívat do školního časopisu a podílet se na činnosti školy prostřednictvím svých zástupců ve Školním parlamentu.

Učitelka u tabule
Učitelka u tabule

Naše škola nabízí:

 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťujeme vysoký standart vzdělávání všem žákům
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pojata jako společný program školy, žáka a zákonných zástupců; ěkola tuto péči zajišťuje prostřednictvím školního poradenského pracoviště.
 • žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • připravujeme pro žáky mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů, aktivit podporujících primární prevenci
 • pro žáky připravuje odpolední program školní družina a školní klub
 • organizujeme činnost různých zájmových kroužků - Florbal, Volejbal, Basketbal, Šikulové, Veselá vařečka, Muzikoterapie, Výtvarný kroužek, Míčové hry, Keramika, Veselá věda apod.
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • pořádáme ozdravné pobyty pro žáky a školy v přírodě, lyžařské kurzy
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna, která zajišťuje i pitný režim ve ŠD
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka
 • spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Mateřskou školou Klubíčko, Pedagogicko – psychologickou poradnou, SPC, Jazykovou školou HELLO, středními školami a dalšími institucemi

Aktuality a novinky

„Hrdá škola“ – kolekce oblečení s motivem školy

25. května 2022

Krásný den všem, 
máme pro Vás jedno skvělé překvapení!
 
Organizace Schools United, která mimo jiné pomáhá českým školám posílit sounáležitost žáků a učitelů skrze volnočasové školní oblečení, pro naší školu navrhla kolekci oblečení s motivem školy.  http://www.hrdaskola.cz
Tato nová školní kolekce je připravena a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě!
 
Hlasujte od 30.6. do 6.6. 2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom bude použitý na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky.
Hlasovat můžete zde: ZŠ Hrabová
 
Informace o otevření e-shopu, kde budete moci v případě zájmu oblečení zakoupit, zveřejníme, jakmile bude kolekce s vybraným motivem vyrobena.
 
 

Český den proti rakovině 2022

25. května 2022

Dne 11. května 2022 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – prevence nádorů děložního čípku a varlat. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Naše škola obdržela na prodej 250 ks žlutého kvítku měsíčku lékařského s fialovou stužkou. O kytičky byl velký zájem, všechny byly rychle prodány.

Výtěžek sbírky byl: 5 121,00 Kč.                       

Žákovský parlament mockrát děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili a zakoupili si kytičku  za 20,00 Kč.  Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková

Informace ŠJ při ukončení školního roku 2021/2022

25. května 2022

Poslední odhlášky obědů nebo přihlášky od 27. 6. 2022 do 30. 6. 2022 bereme  pouze do pondělí 27.6. do 13.00 hodin z důvodu vyúčtování na konci školního roku.

Vyúčtování stravného:

Finanční zůstatky, které vzniknou na účtech strávníků ke konci školního roku, budou po vyúčtování vráceny koncem června a začátkem července 2022. Částka přeplatku bude uhrazena na účet strávníka nebo vyplacena strávníkovi v hotovosti (v případě nízké částky do 500,- Kč i žákům). Případně je možno celý přeplatek v zůstatkové výši vyplatit v hotovosti po předchozí konzultaci s vedoucí školní jídelny. Poslední vyplácení za v hotovosti za stravné a čipové karty do středy 29. 6. 2022. Strávníci, platící hotově, si mohou po domluvě vyzvednou zůstatek financí v kanceláři školní jídelny.

V případě, že na účtu strávníka zůstanou finance, tyto budou navedeny na následující školní rok od prvního dne zahájení školního roku, proto je nutno sledovat nahlášení obědů od září následujícího školního roku.

Odcházející žáci mohou vrátit čipové karty nebo čipy každé ráno od 7.30 do 8.00 hod v kanceláři školní jídelny do 29. 6. 2022.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. 599507124, 773791605. Email :jidelna@zshrabova.cz.

Nytrová Pavlína, ved, ŠJ

 

Konzultační třídní schůzky

23. května 2022

Schůzky zákonných zástupců žáků s vyučujícími se uskuteční 7.6. 2022 v době od 15.00 do 18.00 hodin.

Přípravná třída pro školní rok 2022/2023

7. dubna 2022

Vážení zákonní zástupci budoucích školáků,

Základní škola Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p. o. ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová zjišťuje závazný zájem zákonných zástupců o umístění dítěte do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2022/2023.

Přípravná třída je zřízena na základě § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně je určena dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Kapacita přípravné třídy je 15 dětí. 

V přípravné třídě ZŠ se budou děti vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu, který je vypracován v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost   na vstup do 1.třídy. Děti si hravou formou osvojí dovednosti, které budou potřebovat ve škole např. procvičování hrubé i jemné motoriky, rozvoj řečových schopností a grafomotoriky, komunikační a sociální dovednosti, rozumové schopnosti a koncentraci pozornosti. Výhodou je nízký počet dětí ve třídě a prostor pro individuální přístup.

Bližší informace k organizaci a průběhu vzdělávání v přípravné třídě poskytne ředitel ZŠ Mgr. Radek Pollo, tel. 599 507 122, e-mail: radek.pollo@zshrabova.cz   

Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.  Na základě uvedeného, prosíme, sdělte svůj závazný zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy v ZŠ Ostrava – Hrabová v termínu do 29.4.2022 na e-mail:  jtajchmanova@ostrava-hrabova.cz nebo osobně na ÚMOb Hrabová, Odboru SOVV, Mgr. Jana Tajchmanová, DiS., kancelář č. 11 v úředních hodinách.

V obsahu závazného zájmu prosíme o tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu dítěte; zda dítě navštěvuje MŠ; jméno, příjmení a kontakt na zákonného zástupce.

Přípravná třída na Základní škole Ostrava – Hrabová bude zřízena pouze v případě, že zájem o umístění dětí projeví minimálně 10 zákonných zástupců dětí. Podmínkou pro zápis do této třídy bude žádost zákonného zástupce a písemné doporučení školského poradenského zařízení.

V případě, že zájem o přípravnou třídu projeví méně než 10 zákonných zástupců dětí, ve školním roce 2022/2023 přípravná třída nebude zřízena.

Třídní schůzky

6. dubna 2022

Schůzky zákonných zástupců žáků s třídními učiteli se uskuteční 12.4.2022 v 16.00 hodin.

Jarní prázdniny

17. února 2022

V průběhu jarních prázdnin ve dnech 28.2. – 4.3.2022 bude školní družina a školní klub mimo provoz.
V těchto dnech školní jídelna nevaří.

Postup při vyplňování přihlášek na SŠ

31. ledna 2022

1. Přihláška s vyplněnou druhou stranou (známky a průměry, parafa TU) bude předána žákovi třídním učitelem s výpisem z vysvědčení 31.1.2022.
(Pozn. přihlášku si lze rozkopírovat pro chybná vyplnění x krát).

2. Rodiče s žákem vyplní první stranu přihlášky (2 školy, správný kód oboru), dle vzoru proškrtnou. Obě zvolené školy a obory uvede žák na jednu přihlášku v pořadí podle své preference.

3. Takto vyplněnou přihlášku rodiče okopírují (2ks) a obě identická vyhotovení žák i rodiče podepíší.

4. Obě vyplněné přihlášky přinese žák do školy výchovné poradkyni nejpozději 7.2.2022 ke kontrole a orazítkování školou.

5. Výchovná poradkyně vrátí přihlášky zpět žákovi.

6. U škol, které vyžadují Potvrzení lékaře žáci 1 nebo 2 přihlášky potvrdí u lékaře.

7. Rodiče předají přihlášky osobně nebo zašlou poštou s časovou rezervou nejpozději do 1.3.2022 na uvedené střední školy.

Přihláška na SŠ – 1. strana (vzor)

Přihláška na SŠ – 2. strana (vzor)

Informace k povinnému testování žáků s platností od 31.1.2022

28. ledna 2022

Od 31.1.2022 dochází ke změnám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování žáků ve školách.

Bližší informace: Informace k testování žáků Covid-19

 

 

Konzultační třídní schůzky

5. ledna 2022

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků se uskuteční formou konzultací 11.1.2022 v době od 15.00 hod. do 18.00 hod. 

Testování žáků Covid – 19

30. prosince 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách s účinností od 3. 1. 2022

 •  v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Informace pro zákonné zástupce žáků – testování žáků Covid-19

Nové trendy ve školní kuchyni

21. prosince 2021

Vážení strávníci, dne 13. ledna 2022  bude s našimi kuchařkami vařit šéfkuchař pan Ondřej Štalmach ve společnosti firmy La FOOD, Zdravě a chutně!

Menu tohoto dne bude:

Polévka: ZELENINOVÁ MINESTRONE S RÝŽI

Hlavní chod: ČOČKA BELUGA S KOŘENOVOU ZELENINOU V TOMATOVÉ  OMÁČCE, S PEČENOU TRESKOU Z KUKUŘIČNÝCH LUPÍNKŮ, BRAMBOROVÉ PYRÉ

Dezert: JABLKOVÝ KOLÁČ  S POHANKOU

O  firmě:

La Food je česká potravinářská společnost, která se zabývá prodejem, distribucí rýže,těstovin, luštěnin, konzervovaným ovocem, sterilovanou zeleninou atd. Jejich výrobky se distribuují pod značkou MENU GOLD v oblasti gastronomie do školních jídelen, hotelů, restaurací a  instituciálních vyvařoven po celé České a Slovenské republice od roku 2004, kdy byla firma založena.

Vyšlo nové číslo Školního tornáda

21. prosince 2021

S velkým potěšením vám můžeme oznámit, že vyšlo první vydání zbrusu nového školního časopisu Školní tornádo pro první pololetí tohoto školního roku. Na novém čísle našeho školního časopisu pracovala početná redakce našich žáků pod vedením Mgr. Alexandry Opletalové a Mgr. Martina Němce.

Jako redaktoři se na obsahu našeho časopisu, který letos  tvoříme poprvé online formou se zakoupenou licencí na tvorbu školního časopisu www.schoolpressclub.com podíleli tito žáci:

 • Karolína Stekerová
 • Anežka Chlupatá
 • Laura Dobiášová
 • Dominika Rovenská
 • Vojtěch Krejčiřík
 • Šimon Laitner
 • Viktorie Svobodová
 • Elena Bilanová
 • Lucie Šuhajová
 • Anna Bílá

Děkujeme jim za jejich práci a také žákům, co do školního časopisu také přispěli a nebyli členy redakce. Již nyní začínáme pomalu pracovat na vydání pro druhé pololetí, které by mělo spatřit světlo světa na konci května roku 2022.

Mgr. Martin Němec

Školní tornádo

Výuková přednáška v ODISbusu

15. prosince 2021

V úterý 7. prosince 2021 k nám ke škole přijel speciálně upravený autobus = ODISbus, aby nás seznámil s ostravským dopravním integrovaným systémem. Pro žáky 5. – 6. ročníku byla připravena vyučovací hodina v ODISbusu, která byla zaměřena na ekologický přínos cestování veřejnou hromadnou dopravou.

Žáci se během přednášky dozvěděli informace o současném cestování nejen v MHD, ale i o ekologickém dopadu cestování všemi dopravními prostředky. Získali informace, jak vypadají nové autobusy, trolejbusy a tramvaje, co všechno nabízejí cestujícím, jak na sebe navazují jednotlivé složky dopravního systému, kde a jak si vyhledat nejlepší dopravní spojení apod. Na závěr proběhla i soutěž o ceny.

Tento netradiční způsob výuky se žákům velmi líbil, zpestřil tak běžnou výuku ve škole.

Ing. Romana Šebestová

 

Provoz ŠD a ŠJ v době vánočních prázdnin

15. prosince 2021

Během vánočních prázdnin v termínu od 23.12.2021 do 2.1.2022 je školní družina a školní jídelna mimo provoz.

Informace ohledně stravování během karantény

10. prosince 2021


Strávník, který je v karanténě a má distanční výuku, má nárok na dotovaný oběd po celou dobu karantény. Oběd může rodič vyzvednout v době od 11:15 hod do11.45 hod. nebo až v 13.45 hod.
Pokud strávník má přihlášené obědy po dobu karantény a neodebírá si oběd, tak je povinen si obědy sám strávník nebo rodič oběd odhlásit. Jestliže si obědy po dobu karantény neodhlásí, tak je má za plnou cenu.

Obědy lze odhlásit nebo přihlásit telefonicky na č. 731448630, nebo Emailem na jídelna@zshrabova.cz a to nejpozději do 8.00 hodin rána.

V Ostravě dne 1. 12. 2021

Nytrová Pavlína ved. ŠJ

Český den proti rakovině

8. prosince 2021

Dne 30. září 2021 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  25. ročníku celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory ledvin, močového měchýře a prostaty. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Žákovský parlament

Certifikát

Naši bývalí žáci Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola získali druhou cenu v soutěži TGM

8. prosince 2021

Skvělého úspěchu dosáhli dnes již naši bývalí žáci IX. ročníku Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola. Oba se zapojili do celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí, aby studovali na základě literárních pramen život a dílo našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.

Ondřej Nitra vytvořil práci s názvem Masaryk za velké války, kdy se zaměřil na život velikána našich dějin během první světové války, kdy se pomalu blížilo konečně založení Československého státu.

Zdeněk Vejmola psal práci pod názvem Masaryk – nositel pravdy, kde se zaměřuje na názorovou různorodost a pestrost prvního československého prezidenta a hledání pravdy.

Oba žáci získali v celorepublikové soutěži druhé místo a s ním spojené finanční ohodnocení, čestné uznání a knižní publikace o našem prvním prezidentovi.

Děkujeme jim za reprezentaci školy a gratulujeme k výbornému úspěchu.

Mgr. Martin Němec

Třídní projekt „COOKING SHOW“

3. prosince 2021

V měsíci listopadu realizovala třída 8. A projekt, v němž byly propojeny jejich znalosti a dovednosti z anglického jazyka a pracovních činností – vaření. Skupinky žáků si přichystaly recept na libovolný pokrm, který si přeložily do angličtiny a nachystaly si scénář k natáčení videa. Ve cvičné kuchyni pak žáci pekli, smažili a vše natáčeli. I přes počáteční nervozitu se úkolu všichni zhostili výborně a akci si užili.

Mgr. Eva Vránová

Cooking show 1

Cooking show 2a

Cooking show 2b

Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na I. stupni

29. listopadu 2021

podpořený Programem na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021, kód 20/0828

V rámci projektu:„ Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na I.stupni“, jsme zrealizovali v dubnu loňského školního roku Literární soutěž: „Moje milovaná babička, můj milovaný dědeček.“ Téma bylo vybráno v návaznosti na školní projekt: „Babičko, dědečku, pojďte zase do školy,“ jehož dokončení nám znemožnila pandemie koronaviru a také proto, že si někdy neuvědomujeme, jak důležití v našem životě prarodiče jsou a jak moc pro nás znamenají. V dopisech, básničkách, vyprávěních i komiksech žáci psali, co mají na svých prarodičích rádi, za co jsou jim vděční, co je naučili či jaké společné zážitky jsou pro ně nejcennější. Nejlepší žákovské práce byly oceněny a zveřejněny na webových stránkách školy.

V letošním školním roce jsme navázali „ Řečnickou soutěží“ na téma nejlepší zážitek z prázdnin. Žáci v rámci dílen psaní vytvořili vyprávění na zadané téma. To pak přednesli ostatním spolužákům a vzájemně si zhodnotili nejen kvalitu své slohové práce, ale také úroveň a schopnost prezentace svého vyprávění ostatním.

V anglickém jazyce proběhly v říjnu lekce s rodilými mluvčími na téma: Jídlo a recepty. Podle zakoupených publikací si pak žáci ve školní kuchyni sami vyzkoušeli přípravu jednoduchých pokrmů podle anglických receptů. Další publikace jsou využívány v rámci dílen čtení v hodinách anglického jazyka.

Cílem projektu „S Večerníčkem za pohádkou“ byl rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na 1. stupni, seznámení s vybranými českými autory a ilustrátory dětských pohádek a rozšíření fond žákovské knihovny o nové tituly pro hromadné čtení.

Učitelé jednotlivých ročníků měli k dispozici prezentace zaměřené na poznávání jednotlivých pohádek a postav z Večerníčků, prezentace o jednotlivých autorech a ilustrátorech, sady pracovních listů k jednotlivým příběhům ze zakoupených sad knižních publikací, kartičky a pexesa, knihy, výtvarný materiál, tematické záložky a metodický list ke každému ročníku. Všechny činnosti probíhaly jako celodenní projektové vyučování v knihovně.

Učitelé postupovali podle instrukcí a připravených materiálů. Výuka děti zaujala a bavila. Ve všech třídách probudila zájem si rozečtené knihy zapůjčit a dočíst domů. Žáci si prověřili své znalosti o pohádkách českých autorů, rozšířili si vědomosti o ilustrátorech a zdokonalili své čtenářské dovednosti a porozumění čtení. Vyzkoušeli si také práci ilustrátora knihy. Jejich výtvory byly vystaveny v Galerii na chodbě školy. Průběh projektových dní byl zaznamenán na fotografiích a zveřejněn na webu školy.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

 

Soutěž Bobřík informatiky

26. listopadu 2021

Ve dnech 8. – 19. 11. 2021 se žáci 5. – 9. ročníku zapojili do soutěže Bobřík informatiky, informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Soutěže se zúčastnilo 110 žáků v jednotlivých kategoriích. Každý žák vyplňoval test na počítači zaměřený na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a na digitální gramotnost. Žáci vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Úspěšnými řešiteli celostátního kola se stalo 30 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 120 bodů a získali tak zasloužené Pamětní listy. Nejvyššího počtu bodů za jednotlivé kategorie získal Jakub Maixner (V. A) v kategorii Mini, Aneta Míčková (VI. A) v kategorii Benjamin a Tadeáš Bimka (9.r) v kategorii Kadet.

Ing. Romana Šebestová

Odvolané zájmové kroužky ŠD

26. listopadu 2021

Zájmové kroužky, probíhající v rámci školní družiny (pondělí – čiperky, úterý – šikulky a ve čtvrtek – hudební kroužek) budou z organizačních důvodů do odvolání zrušeny.

Děkujeme za pochopení

Testování žáků COVID – 19

20. listopadu 2021

Povinné antigenní testování žáků škol COVID-19

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve dnech 22. a 29. listopadu 2021  proběhne testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. Antigenní test bude prováděn vždy před zahájením výuky výhradně ve škole.

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu), žáci s potvrzením o očkování (14 dnů po druhé dávce očkování) nebo žáci, kteří absolvují testování na odběrovém místě a mají negativní PCR test (platnost 3 dny) nebo antigenní test (platnost 24 hod.)

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.)

Konzultační třídní schůzky

14. listopadu 2021

Konzultační třídní schůzky zákonných zástupců žáků s TU a jednotlivými vyučujícími se konají v úterý 16.11.2021 v době od 15.00 do 18.00 hodin .

Informační schůzka  s výchovným poradcem pro zákonné zástupce žáků 9.ročníku k přijímacímu řízení na SŠ se uskuteční v 16.00 hodin v učebně přírodopisu.

Český den proti rakovině

21. října 2021

Dne 30. září 2021 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  25. ročníku celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory ledvin, močového měchýře a prostaty. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Naše škola obdržela na prodej 200 ks žlutého kvítku měsíčku lékařského se zelenou stužkou. O kytičky byl velký zájem, všechny byly rychle prodány, musely se tedy doobjednat další. Celkem se prodalo 276 kytiček. 

Výtěžek sbírky byl – 5 570,00 Kč.                       

Žákovský parlament mockrát děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili a zakoupili si kytičku  za 20,00 Kč.  Přispěli tak na užitečnou věc.

 

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková

Světová škola

20. října 2021

V letošním školním roce se naše základní škola poprvé zapojuje do projektu Světová škola. Ten byl v ČR poprvé představen v roce 2006. Jeho hlavním koordinátorem je organizace Člověk v tísni – program Varianty ve spolupráci s dalšími českými neziskovými organizacemi. Projekt probíhá za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí.

Již dlouhodobě si společně s našimi žáky všímáme dění ve společnosti a snažíme se aktivně podílet na řešení problémů s globálním přesahem. Pořádáme charitativní sbírky, snažíme se prostřednictvím celoškolních projektů o posílení sounáležitosti mezi generacemi, či o zlepšení životního prostředí.

Účast v projektu Světová škola nám umožňuje pomoci našim žákům lépe se orientovat v současném propojeném světě prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání. Důležitým prvkem projektu je aktivizace žáků vedoucí k odpovědnému chování a jednání a také předpoklad, že škola je součástí určité komunity a může se stát jejím aktivním členem.

Naším tématem bude„ Fast fashion ,“ tedy rychlá móda. Chceme se zamyslet nad původem oděvů, které si každý den oblékáme, zda všichni, kteří se na jejich výrobě podílejí, jsou spravedlivě oceněni. Budeme se snažit přemýšlet nad možnostmi jak omezit dopady módního průmyslu na životní prostředí v rámci naší komunity.

Více o projektu na: www.svetovaskola.cz

Vítán je každý, kdo se chce zapojit, či přispět svou energií a nápadem.

Za tým Světové školy
Mgr. Lenka Kudlejová

Podzimní prázdniny

4. října 2021

Ve dnech podzimních prázdnin 27.10. a 29.10.2021 bude školní družina a školní klub mimo provoz.
V těchto dnech školní jídelna nevaří.

Ředitelské volno

3. října 2021

Ředitel školy vyhlašuje z organizačních důvodů dne 25.10. a 26.10. 2021 volné dny pro žáky podle § 24 odst. 2 č. 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

ŠD a ŠJ bude v těchto dnech mimo provoz.