Stránky předmětů II. stupně

Český jazyk a literatura

Dobrá úroveň jazykové komunikace a dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk jsou potřebné pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, psát a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání.

Vzdělávací obsah oboru český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, seznámí se se základními literárními směry a s jejich představiteli, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace a produkce literárního textu.

Vyučující:

Mgr. Alexandra Opletalová
Mgr. Petra Stekerová
Mgr. Eva Neuwirthová

Učebnice:

 • Český jazyk pro 6., 7., 8. a 9. ročník – Nová škola, s.r.o.
 • Čítanka pro 6., 7., 8. a 9. ročník – Čtení s porozuměním – Nová škola – Duha
 • Hošnová a kol: Český jazyk 6. SPN, Praha 2008.
 • Soukal, J.: Čítanka 6. SPN, Praha 2007.
 • Hošnová a kol: Český jazyk 7. SPN, Praha 2008.
 • Soukal, J.: Čítanka 7. SPN, Praha 2007.
 • Hošnová a kol: Český jazyk 8. SPN, Praha 2008.
 • Soukal, J.: Čítanka 8. SPN, Praha 2007.
 • Hošnová a kol: Český jazyk pro ZŠ 9.r , SPN, Praha 2010
 • Soukal , J.: Čítanka pro ZŠ 9.r., SPN, Praha 2008
 • Pracovní sešit – Hravá čeština – TAKTIK pro 6.,7.,8., a 9. ročník
 • Přijímačky v pohodě – Taktik
 • Testy z českého jazyka pro 9. třídu – Didaktis

Výukové programy na PC:

 • Didakta

Doporučená literatura:

 • Melichar – Styblík: Český jazyk – přehled učiva ZŠ. Fortuna, Praha 2000.
 • Seifertová,A.: Cvičebnice k učebnicím ČJ pro 6. – 9. Ročník. Blug 2001.
 • Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ. SPN, Praha 2002
 • Pravidla českého pravopisu. Pansofia, Praha 1993.
 • Slovník spisovné češtiny. Academia, Praha 2001.
 • Slovník cizích slov

Soutěže, olympiády, projekty:

 • recitační soutěž
 • vydávání školního časopisu Školní tornádo
 • Olympiáda z českého jazyka
 • Mladý Démosthenos – řečnická soutěž
 • účast na celorepublikovém projektu Čtení pomáhá
 • beseda, dílny čtení v knihovně v Hrabové
 • návštěva divadelního nebo filmového představení
 • účast na slohově-literárních soutěžích podle nabídky

Anglický jazyk

Angličtina se řadí mezi jazyky západogermánské a je třetím nejčastějším mateřským jazykem na světě. V téměř šedesáti suverénních státech je oficiálním úředním jazykem a nejrozšířenější je ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě a také v oblasti Karibiku. Je úředním jazykem organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU) a mnoha dalších významných světových institucí. Angličtina je rovněž nejčastěji se vyskytující druhý jazyk na světě a slouží jako komunikační prostředek v mnoha odvětvích lidské činnosti od kultury přes vědu a výzkum, až po politiku, diplomacii či obchod.

Cílem předmětu je dosažení úrovně A2, tedy porozumění kratším jednoduchým textům, komunikaci v běžných každodenních situacích, vyhledávání základních informací, sestavení kratších písemných sdělení atd. Obsahem předmětu je taktéž seznámení studentů s odlišnými tradicemi a kulturou anglicky mluvících zemí, životním stylem a základními informacemi z oblasti reálií.

Vyučující:

Mgr. Eva Vránová
Mgr. Eva Machejová
Mgr. Petra Nytrová

Učebnice:

 • Bloggers 1, 2, 3, 4, 5
 • Project 5, 3rd edition, Oxford University press – student’s book, work book, CD

Německý jazyk

Naučit žáky základy německého jazyk na úrovni A1 ve všech činnostech druhého cizího jazyka, které jsou rovnocenně obsahem níže uvedených kritérií hodnocení. Základním cílem je porozumění německému jazyka zvládnutí základní konverzace.

Vyučující:

Mgr. Martin Němec

Kritéria hodnocení:

 • Ústní projev
 • Poslech
 • Četba
 • Projekty
 • Rozhovory
 • Testy
 • Diktáty
 • Aktivita
 • Možnost zlepšení známky studiem písemného pramenu dle zadání učitele

Zdroje informací pro žáky:

 • Učebnice Deutsch mit Max 1, 2
 • Sešit či složka se zápisy žáka
 • Názorné ukázky a informace k dané látce z vyučovací hodiny
 • Pracovní listy
 • Studijní materiály – Učebna Google Classroom

Ruský jazyk

Ruština je nejužívanějším slovanským  jazykem.  Patří mezi šest  úředních světových jazyků OSN  (spolu s angličtinou, čínštinou, arabštinou, francouzštinou a španělštinou).

Historie ruského jazyka spadá do 10.století, kdy učenci Cyril a Metoděj začali  po Evropě šířit staroslověnštinu coby úřední jazyk pro mše a další církevní účely. Staroslověnština se stala základem pro ruský jazyk. Postupně z ní začala vznikat lidová ruština, kdy vliv církevní slovanštiny slábl. Na začátku 18.století za vlády Petra Velikého došlo k první velké reformě jazyka (některá písmena byla vypuštěna, jiná zavedena, začala se rozlišovat velká a malá písmena, přestaly se označovat přízvuky v psané podobě. Této upravené formě jazyka se říkalo „graždanka“ a téměř  se podobala dnešní azbuce. Další reforma jazyka proběhla v roce 1917 a ustálila se na 33 znacích azbuky. Ruské písmo se nazývá cyrilice a ruská abeceda azbuka.

 V jakých jazycích se píše azbukou? Vedle ruštiny je to také bulharština, ukrajinština, srbština, běloruština, makedonština a také mnohé země bývalého SSSR např. Kazachstán, Kyrgystán, Čečensko  používají v písemné formě azbuku. Vedle zemí  Ruské federace, kterou tvoří 21 republik, se rusky běžně domluvíte i v Izraeli. Ruština je také velmi rozšířena mezi ruskou menšinou  žijící v Číně, Mongolsku, Finsku a USA. V České republice byla velká averze k ruštině především po sametové revoluci v roce 1989, kdy se ruština přestala na školách vyučovat.

Nicméně, hlavní funkcí každého jazyka je to, že vede k dorozumění mezi lidmi, které vzájemně sbližuje a nikoliv rozděluje, s tím souvisí i poznávání a akceptování jiných kultur, zvyků a tradic. V současné době je o ruštinu mezi mladými lidmi opět velký zájem, ruský trh je jedním z nejzajímavějších na světě, Rusko je země bohatá na nerostné suroviny, je zajímavá i jako turistická destinace. Pokud se člověk chce prosadit na trhu práce a umí rusky a alespoň ještě další světový jazyk, je to pro něho velká výhra nebo přinejmenším  velká výzva.

Vyučující:

Mgr. Eva Machejová

Učebnice:

 • Raduga po novomu 1. a 2. díl (nakladatelství Fraus)
 • Pracovní sešity k učebnicím

Matematika

Matematika (z řeckého (mathematikós) = milující poznání; (máthema) = věda, vědění, poznání) je věda, vyznačující se nejvyšší mírou abstrakce a přesnosti. Díky těmto vlastnostem je často označována za královnu věd.

Charakteristickou vlastností matematiky je její důraz na absolutní přesnost metod a nezpochybnitelnost výsledků. Tyto vlastnosti, které matematiku odlišují od všech ostatních vědních disciplín, mají původ již v antickém Řecku. Nejstarším dochovaným příkladem tohoto přístupu je kniha řeckého matematika Euklida pocházející ze 4. století př.n.l.. Dalšími významnými matematiky byli: Newton, Archimédés, Pythagoras, Euler, Gauss, Lagrange, Descartes, Leibniz a mnoho dalších.

Hlavní klasické disciplíny matematiky se vyvinuly ze čtyř praktických lidských potřeb – potřeby počítat při obchodování, z potřeby porozumět vztahům mezi číselně vyjádřeným množstvím, z vyměřování pozemků a staveb a z předpovídání astronomických jevů. Z těchto čtyř potřeb vznikly čtyři klasické matematické disciplíny –aritmetika, algebra, geometrie a matematická analýza, které se zabývají čtyřmi základními oblastmi zájmu matematiky – kvantitou, strukturou, prostorem a změnou.Ve 20. století zaznamenaly ohromný rozvoj disciplíny aplikované matematiky, které slouží jako důležité nástroje v nejrůznějších oborech lidské činnosti.

Matematika v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Vyučující:

Mgr. Alena Gomolová
Mgr. Libuše Staňková
Mgr. Vladimír Janků
Ing. Romana Šebestová

Učebnice:

6. – 9. ročník

 • Odvárko, Kadleček : Matematika pro 6., 7., 8., 9. ročník ZŠ, nakladatelství Prometheus
 • Odvárko, Kadleček : Pracovní sešit z matematiky pro 6., 7., 8., 9. ročník ZŠ, nakladatelství Prometheus

Doporučená literatura, cvičení z matematiky:

 • Odvárko, Kadleček: Přehled učiva matematiky ZŠ
 • F.Běloun : Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ
 • R.Slouka : Učebnice matematiky pro 5. – 9.roč. ZŠ, nakladatelství FIN
 • Tabulky pro základní školu, nakladatelství Prometheus

Studijní materiály:

 • Učebna Google Classroom

Soutěže a olympiády:

 • Matematická olympiáda (6. – 9. ročník)
 • Pythagoriáda (6. – 8. ročník)
 • Matematický klokan (6. – 9. ročník)

Další doporučené soutěže:

 • Matematický seminář Taktik (6. – 9. ročník)
 • Finanční gramotnost – soutěž (6. – 9. ročník)
 • Moravskoslezský matematický šampionát
 • Logická olympiáda
 • Genius logicus

Výukové programy:

 • DIDAKTA I.,II.

Exkurze, projekty, akce pro žáky:

 • Dolní oblast Vítkovic – tematické programy pro matematiku II. stupně

Fyzika

Fyzika pochází z řeckého slova φυσικός (physikos) = přírodní. Fyzika spolu s chemií a biologií patří mezi tzv. přírodní vědy. Fyzika byla původně vědou o přírodě, tedy souhrnem všech přírodních věd, které se z ní průběhem staletého vývoje postupně oddělovaly.  Počátky fyziky se dají nalézt již ve starověkém Řecku, kde z větší části byla začleněna do filosofie. Mezi nejvýznamnější představitelé se řadí: Aristoteles, Demokritos a Archimedes.

Fyzika je krásná věda, která vám může otevřít zcela nový pohled na svět. Pokud si k ní najdete cestu, pochopíte, že vlastně není ani tak moc těžká. Společně budeme zkoumat její zákonitosti, získávat základní poznatky a vědomosti, řešit názorné příklady, provádět pokusy, které vám pomohou fyziku pochopit.

Vyučující:

Mgr. Věra Kozubová 
Ing. Romana Šebestová 

Učebnice:

 • Fyzika 6 – nová generace, nakladatelství Fraus
 • Fyzika pro 6. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Fyzika 7 – nová generace, nakladatelství Fraus
 • Fyzika pro 7. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Fyzika 8 – nová generace, nakladatelství Fraus
 • Fyzika pro 8. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Fyzika 9 – nová generace, nakladatelství Fraus
 • Fyzika pro 9. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.

Studijní materiály:

 • Učebna Google Classroom

Pracovní sešity:

 • Hravá fyzika 6, nakladatelství TAKTIK International, spol. s.r.o.
 • Hravá fyzika 7, nakladatelství TAKTIK International, spol. s.r.o.
 • Hravá fyzika 8, nakladatelství TAKTIK International, spol. s.r.o.
 • Hravá fyzika 9, nakladatelství TAKTIK International, spol. s.r.o.
 • Fyzika s nadhledem 6, nakladatelství Fraus
 • Fyzika s nadhledem 7, nakladatelství Fraus
 • Fyzika s nadhledem 8, nakladatelství Fraus
 • Fyzika s nadhledem 9, nakladatelství Fraus

Výukové programy:

 • DIDAKTA Fyzika
 • Umíme to
 • Názorná výuka
 • ViVidbooks

Sbírky k procvičování učiva:

 • Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.

Tabulky:

 • Tabulky pro základní školu, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.

Kritéria hodnocení:

 • Prověrky z okruhů učiva
 • Opakovací písemky, testy
 • Samostatné práce
 • Ústní zkoušení
 • Referáty, projekty, prezentace
 • Skupinová práce, skupinové projekty
 • Zapojení do soutěží
 • Laboratorní práce, tvorba a odevzdání protokolu
 • Aktivita, pracovní morálka ve výuce

Užitečné odkazy:

Svět techniky Ostrava

Planetárium Ostrava

Rande s fyzikou

Fyzikální šuplík

Vím proč

Byl jednou jeden vynálezce

Soutěže a olympiády:

 • Fyzikální olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku
 • Fyzikální Archimediáda pro žáky 7. ročníku
 • Astronomická olympiáda pro žáky 6. – 9. ročníku
 • Pohár vědy

Chemie

Chemie je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými přeměnami. Chemie doprovází lidstvo od samého počátku jeho vývoje. Chemie má překrásný a vděčný úkol snímat z našich očí klapky nevědomosti a poučovat nás o přirozené podstatě věcí i o záhadných proměnách, kterým podléhají. Zahrnuje vše, co svými smysly přímo vnímáme, i vše, co sice existuje, ale našim smyslům uniká.

Zadíváme-li se na svět „chemickými brýlemi“, promění se běžné věci v chemické reakce. Chemickými reakcemi žije celý Vesmír a veškeré chemické dění na Zemi nás přesvědčuje o důležitosti chemie pro lidstvo.

Nejvýznamnější vynálezy a objevy v oblasti chemie připisujeme těmto osobnostem: Dmitrij Ivanovič Mendělejev, Marie Curie Sklodowská, Alfréd Nobel, Niels Bohr, Bohuslav Brauner, Emil Votoček, Jaroslav Heyrovský, český chemik a nositel Nobelovy ceny za chemii, Otto Wichterle a další.

Motto:

„Chceš-li poznat chemii a kamarádit s ní, musíš dodržovat její zákony a pravidla, pak Tě nezklame“.

Chemie se zabývá vlastnostmi a přeměnami látek, které můžeš zjistit pozorováním, měřením a pokusy. Osvojováním učiva chemie a ostatních přírodních věd se naučíš poznávat přírodu jako systém, který funguje na základě principu rovnováhy mezi přírodními procesy a objekty.

Vyučující:

Mgr. Věra Kozubová 
Mgr. Martina Janečková

Učebnice:

 • Úvod do obecné a anorganické chemie 8.ročník, nakladatelství Nová škola
 • Chemie 8, nakladatelství Fraus
 • Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů 9.ročník, nakladatelství Nová škola
 • Chemie 9, nakladatelství Fraus

Tabulky:

 • Tabulky pro základní školu, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.

Kritéria hodnocení:

 • Prověrky z okruhů učiva
 • Opakovací písemky, testy
 • Samostatné práce
 • Ústní zkoušení
 • Referáty, projekty, prezentace
 • Skupinová práce, skupinové projekty
 • Zapojení do soutěží
 • Laboratorní práce, tvorba a odevzdání protokolu
 • Aktivita, pracovní morálka ve výuce

Soutěže a olympiády:

 • Chemická olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku
 • Mladý chemik

Exkurze, projekty, akce pro žáky:

 • Exkurze Dolní oblast Vítkovic – vysoká pec

Ročníkové projekty:

 • 8.ročník: Voda, Chemické prvky, Oxidy a ekologie, Kyseliny a hydroxidy
 • 9.ročník: Výroba a zpracování kovů, Zdroje uhlovodíků, Přírodní sloučeniny, Chemický průmysl v ČR

Výukové materiály:

názvosloví chem.sloučenin

Zábavná chemická literatura:

Richard Robinson: Kouzelná věda; Albatros Praha

Nick Arnold: Chemický chaos; nakladatelství EGMONT

Nick Arnold: Smrtící jedy; nakladatelství EGMONT

Nick Arnold: Potrhlí vědátoři; nakladatelství EGMONT

Milan Bárta: Jak (ne)vyhodit školu do povětří; nakladatelství Didaktis

Rudolf Jirkovský: Jak chemikové a fyzikové objevovali a křtili prvky; Albatros Praha

Milan Bárta: Chemické prvky kolem nás; Edika Brno

Svatava Janoušková: Znamení ďábla a jiné záhady pro mladé chemiky; Computer Press

Přírodopis

Přírodopis je soubor věd, jenž v dnešní době letí k pochopení tajemství, poznávání a odkrývání heterogenní, dynamické a nás obklopující přírody, kde sběr, určování, zařazování a preparace jsou jen některé praktické činnosti školy. V rámci výuky se využívá venkovní přírodovědná učebna.

Vyučující:

Mgr. Martina Janečková 
Mgr. Vladimír Janků 

Učebnice:

Předmět Přírodopis disponuje ucelenou řadou učebnic od 6. po 9. ročník z nakladatelství FRAUS, Nová škola a pracovními sešity z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Soutěže, olympiády, exkurze, akce pro žáky:

Přírodovědný Klokan pro žáky 8. a 9. ročníku

Soutěž Mladých zoologů

Exkurze Geologického pavilonu VŠB

Návštěva Dolní oblasti Vítkovic

Poznávání Hrabové a jejího okolí

Den Země

Sběr a určování semen a plodů v Hrabové

 

Zeměpis

Zeměpis patří do skupiny vzdělávacích předmětů pojmenované Člověka a příroda. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.

V předmětu zeměpisném žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Zeměpisný předmět navíc žákům umožňuje postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Zeměpisný obor má tedy přírodovědní  i společenskovědní charakter.

Vyučující:

Mgr. Simona Hališková

Učebnice:

 • Zeměpis 6. pro 6. ročník ZŠ – Planeta Země, nakladatelství Nová škola, spol. s.r.o.
 • Zeměpis 7 pro 7. ročník ZŠ – Zeměpis světadílů, nakladatelství SPN, spol. s.r.o.
 • Zeměpis 9 pro 8. ročník ZŠ – Česká republika, nakladatelství SPN, spol. s.r.o.
 • Zeměpis pro 9. ročník ZŠ – Lidé a hospodářství, nakladatelství Nová škola, spol. s.r.o.

Soutěže a olympiády:

 • Zeměpisná  olympiáda pro žáky 6. – 9. ročníku rozdělena do 3 kategorií

Exkurze, projekty, akce pro žáky:

 • Planetárium Ostrava

Dějepis

Naučit žáky myslet v logických a globálních souvislostech o propojení národních dějin se světovými a porovnávat s aktuálním vývojem dnešního světa. Cílem je logické myšlení, vlastní úvaha a argumentace žáka, nikoliv memorování dat, pojmů a jmen.

Vyučující:

Mgr. Martin Němec
Mgr. Eva Machejová

Kritéria hodnocení:

 • Souhrnný opakovací test – dvakrát za pololetí
 • Ústní zkoušení – dvakrát za pololetí
 • Referáty
 • Diskuse v hodině – otázky při výkladu a opakování látky, aktivita
 • Kvízy
 • Práce s pramenem, médiem
 • Skupinová práce
 • Zapojení do soutěží
 • Možnost zlepšení známky studiem písemného pramenu dle zadání učitele

Zdroje informací pro žáky:

 • Učebnice dějepisu pro daný ročník
 • Osnovy zápisů jednotlivých kapitol
 • Názorné ukázky a informace k dané látce z vyučovací hodiny
 • Pracovní listy
 • Studijní materiály – Učebna Google Classroom

Výchova k občanství

Výchova k občanství je integrovaný předmět, který svým vzdělávacím obsahem vyplňuje vzdělávací oblast „Člověk a společnost“, vzdělávací obor „Výchova k občanství“ 1x týdně. Hlavním cílem je přispět k bezproblémovému začlenění jedince do kolektivu třídy, školy i širší společnosti, k přijetí společných hodnot a norem jako je demokracie, úcta k druhým lidem, vzájemná tolerance, nenásilí.

Tematické celky výchovy k občanství:

 • Člověk ve společnosti
 • Člověk jako jedinec
 • Stát a hospodářství
 • Stát a právo
 • Mezinárodní vztahy, globální svět
 • Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 • Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
 • Osobnostní a sociální rozvoj
 • Svět práce

Učebnice:

 • Občanská výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 6. ročník Fraus
 • Občanská výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 7. ročník Fraus
 • Občanská výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 8. ročník Fraus
 • Občanská výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 9. ročník Fraus

Vyučující:

Mgr. Alexandra Opletalová
Mgr. Eva Neuwirthová
Mgr. Eva Vránová
Mgr. Eva Machejová

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Součástí předmětu je také výchova k volbě povolání, osobnostní a sociální výchova a prevence rizikového chování žáků.

Vyučující:

Mgr. Alena Gomolová
Mgr. Libuše Staňková

Učebnice:

 • Občanská výchova a rodinná výchova pro 6. ročník základní školy, nakladatelství Fraus
 • Občanská výchova a rodinná výchova pro 7. ročník základní školy, nakladatelství Fraus
 • Občanská výchova a rodinná výchova pro 8. ročník základní školy, nakladatelství Fraus
 • Občanská výchova a rodinná výchova pro 9. ročník základní školy, nakladatelství Fraus

Projekty:

a) Třídní projekty v rámci výuky – jednotlivá témata (např. osobnostní výchova)
b) Projekt – Normální je nekouřit (6. – 9. ročník)
c) Projekt – Rizikové chování žáků (6. – 9. ročník), každý rok
d) Projekty k volbě povolání

Akce:

a) Renarkon – preventivní program „Buď OK“ – 6.,7. ročník
b) Kurz první pomoci (9.ročník) – teoretická, praktická část, osvědčení o absolvování kurzu (ČČK nebo jiná nabídka)
c) Program: Čas proměn – beseda s děvčaty 6. ročníku, propagační materiály v rámci tématu Změny v životě člověka

Informatika

Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.

Celá oblast Informatiky se dělí na 4 oblasti:

 • Data a modelování
 • Algoritmizace a programování
 • Informační systémy
 • Digitální technologie

Informatika je náplní vyučovacího předmětu od  4. do 7. ročníku. 

Vyučující:

Ing. Romana Šebestová 
Mgr. Simona Hališková 
Mgr. Věra Kozubová

Učebnice a odborné knihy:

 • P. Navrátil – S počítačem na základní škole, Computer Media
 • P. Navrátil – Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky, Computer Media
 • P. Navrátil – Počítačové vzdělávání, Computer Media
 • K. Klatovský – WORD 2010 pro školy, Computer Media
 • K. Klatovský – EXCEL 2010 pro školy, Computer Media
 • K. Klatovský – POWER POINT 2010 pro školy, Computer Media
 • P. Roubal – Hardware pro začátečníky
 • Portál – Informatické myšlení
 • L. Kovářová – Počítačová grafika
 • P. Navrátil – Počítačová grafika a multimédia
 • M. Pokorný – Nápadník do informatiky
 • Výběr materiálů z odborných časopisů a učebnic, tiskovin

Soutěže a olympiády:

 • Bobřík informatiky