Školní a třídní vzdělávací akce

Soutěž „Vánoční třída“

Dne 20. 12. 2021 byla vyhodnocena žákovským parlamentem soutěž „Vánoční třída“. Zapojily se do ní všechny třídy naší školy. Úkolem bylo vyzdobit třídu v adventním období. Všechny třídy se této činnosti zhostily velmi dobře. Rozhodování poroty složené z vyučujících a členů žákovského parlamentu bylo velice těžké. Nejlépe vyzdobenými třídami dle poroty byly tyto: 1. stupeň – třídy 1. B, 1. A a 2. A. Na 2. stupni to byly třídy 6. B, 6. A a 8. B. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za snahu a krásně vyzdobené třídy.

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

 

Dobrá zkušenost pro Tadeáše Bimku a Adama Chybu

I v letošním školním roce jsme neodmítli nabídku Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě – Porubě, abychom se zúčastnili řečnické soutěže k Mezinárodnímu lidských práv.

Tentokrát jsme nominovali dvojici žáků IX. třídy Tadeáše Bimku a Adama Chybu, kteří soutěžili s multimediální prezentací a slovním projevem na téma letošního ročníku soutěže – Právo na informace. Naši žáci se zaměřili na pojetí informací v dnešním světě internetu a mnoha dalších médií, na tzv. hoaxy a fake news a do historie se podívali v tématu cenzura za druhé světové války v Protektorátu Čechy a Morava.

I když se naši žáci neumístili v konkurenci deseti týmů na medailových pozicích, děkujeme jim za reprezentaci školy. Určitě to pro ně byla cenná zkušenost do dalšího studia na střední škole.

Mgr. Martin Němec

 

Mikuláš

Dne  6. 12. 2021  pořádal  žákovský parlament tradiční akci  „Mikuláš“ pro žáky naší školy. Žáci devátého ročníku navštěvovali třídy na prvním  stupni a nadělovali  žákům různé sladkosti.

Všichni byli spokojeni. Akce se vydařila.

                                                                          za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

 

Naši bývalí žáci Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola získali druhou cenu v soutěži TGM

Skvělého úspěchu dosáhli dnes již naši bývalí žáci IX. ročníku Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola. Oba se zapojili do celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí, aby studovali na základě literárních pramen život a dílo našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.

Ondřej Nitra vytvořil práci s názvem Masaryk za velké války, kdy se zaměřil na život velikána našich dějin během první světové války, kdy se pomalu blížilo konečně založení Československého státu.

Zdeněk Vejmola psal práci pod názvem Masaryk – nositel pravdy, kde se zaměřuje na názorovou různorodost a pestrost prvního československého prezidenta a hledání pravdy.

Oba žáci získali v celorepublikové soutěži druhé místo a s ním spojené finanční ohodnocení, čestné uznání a knižní publikace o našem prvním prezidentovi.

Děkujeme jim za reprezentaci školy a gratulujeme k výbornému úspěchu.

Mgr. Martin Němec

 

Besedou s pamětníkem jsme završili letošní ročník Příběhů bezpráví

I v letošním školním roce jsme se s IX. třídou zapojili do projektu Jednoho světa na školách – Příběhy bezpráví.

V první části projektu jsme se zaměřili na rok 1968 a pomocí filmových materiálů jsme studovali a rozebírali činy Jana Palacha a Jana Zajíce, kteří se upálili na protest proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy. V druhé části projektu jsme měli besedu s pamětníkem, kdy mezi nás zavítala dcera politického vězně z 50. let 20. století – člena Národní sociální strany, pana Bureše, Eva Langrová. Paní Langrová v zajímavé přednášce vylíčila žákům osud svého otce, který byl komunistickou justicí odsouzen k trestu 22 let vězení a svůj osud na pozadí dramatických dějin 20. století od doby politických procesů v čele s popravou Milady Horákové.

Celý projekt byl velmi přínosný pro výuku dějin 20. století, na kterou se v IX. ročníku zaměřujeme.

Mgr. Martin Němec

 

Třídní projekt „COOKING SHOW“

V měsíci listopadu realizovala třída 8. A projekt, v němž byly propojeny jejich znalosti a dovednosti z anglického jazyka a pracovních činností – vaření. Skupinky žáků si přichystaly recept na libovolný pokrm, který si přeložily do angličtiny a nachystaly si scénář k natáčení videa. Ve cvičné kuchyni pak žáci pekli, smažili a vše natáčeli. I přes počáteční nervozitu se úkolu všichni zhostili výborně a akci si užili.

Mgr. Eva Vránová

Cooking show 1

Cooking show 2a

Cooking show 2b

 

 

Badatelská výuka ve III. A – Měřím, vážíš, bádáme

„Škola hrou“, by se mohla jmenovat badatelská výuka v prvouce 3. ročníku. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak vážit různé suroviny a měřit sebe i předměty, ve skupinkách zjišťovali odpovědi na různé záludné otázky a také si vyrobili těsto na perníčky. Bylo velmi inspirující je pozorovat, jak se se zájmem snaží přijít na to, jak změřit délku nohou všech členů skupiny, jak zjistit, kolik gramů váží hrách v misce, jaká je vlastně teplota teplé vody v umývárně a spousta jiných zadání. Největší úspěch však slavila výroba perníkového těsta, které si společně upečou na Mikuláše.

Mgr. Karin Kaňovská

 

Soutěž Bobřík informatiky

Ve dnech 8. 11. – 19. 11. 2021 se žáci 5. – 9. ročníku zapojili do soutěže Bobřík informatiky, informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Soutěže se zúčastnilo 110 žáků v jednotlivých kategoriích. Každý žák vyplňoval test na počítači zaměřený na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a na digitální gramotnost. Žáci vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Úspěšnými řešiteli celostátního kola se stalo 30 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 120 bodů a získali tak zasloužené Pamětní listy. Nejvyššího počtu bodů za jednotlivé kategorie získal Jakub Maixner (V. A) v kategorii Mini, Aneta Míčková (VI. A) v kategorii Benjamin a Tadeáš Bimka (9.r) v kategorii Kadet.

Ing. Romana Šebestová

Projekt – S Večerníčkem za pohádkou

Měsíc říjen byl věnován projektu S Večerníčkem za pohádkou s cílem rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí na 1. stupni. Žáci se seznámili s vybranými českými autory a ilustrátory dětských pohádek. Fond žákovské knihovny byl rozšířen o nové tituly pro hromadné čtení.

Učitelé jednotlivých ročníků měli k dispozici prezentace zaměřené na poznávání jednotlivých pohádek a postav z Večerníčků, prezentace o jednotlivých autorech a ilustrátorech, obrazový materiál spisovatelů a ilustrátorů, sady pracovních listů k jednotlivým příběhům ze zakoupených sad knižních publikací, kartičky a pexesa, knihy, výtvarný materiál a tematické záložky. Všechny činnosti probíhaly jako celodenní projektové vyučování v knihovně a kmenových třídách.

Výuka děti zaujala a bavila. Probudila zájem si rozečtené knihy zapůjčit a dočíst doma. Žáci si prověřili své znalosti o pohádkách českých autorů, rozšířili si vědomosti o ilustrátorech a zdokonalili své čtenářské dovednosti a porozumění čtení. Vyzkoušeli si také práci ilustrátora knihy. Jejich výtvory byly vystaveny v Galerii na chodbě školy. Průběh projektových dní byl zaznamenán na fotografiích, které si můžete prohlédnout v galerii

Mgr. Karin Kaňovská

Třída I. A 

Žákům se tento projekt velice líbil. Měli radost, že mohou hádat znělky Večerníčků a trošku upustit páru. Hned co se znělka ozvala, začali žáci spontánně opouštět své lavice a začali tančit. Byli rádi, že mohli slyšet ukázku z knížky, kterou četla jejich paní učitelka.

Mgr. Eva Jorníčková

 

Třída I. B 

Děti prožily krásné chvíle s českými pohádkami z Večerníčků, poznávaly znělky k některým pohádkám. Všichni se seznámili se s jejich autory, sestavovali pohádkové osnovy, vyrobili si záložku do knihy, která jim celý program bude připomínat.

Mgr. Eva Janšová

 

Třída II. A 

Děti v rámci tohoto projektu navštívily školní knihovnu, kde se jim moc líbilo. V knihovně jsme si zapůjčily knihy a přečetli jednu pohádku. Všechny úkoly děti plnily s nadšením a velmi je bavily. Na závěr každý dostal záložku jako dárek, ze které měly děti velkou radost.

Mgr. Kateřina Kraváriková

Třída II. B

Také třída II.B  se s radostí účastnila tohoto projektu. Propojili jsme téma i s ukázkou vlastních knížek od spisovatele V. Čtvrtka, představení své knihy a společná četba děti velmi bavila. Při hře pexeso s pohádkovými postavičkami slavili všichni úspěch. Ve výtvarné výchově jsme nakreslili pohádkové postavičky z děl V. Čtvrtka. Projektový týden jsme zakončili i zpěvem melodické písně k českému večerníčku.

                                                                                  Mgr. Tereza Herzánová

Třída III. A

V projektovém dni S Večerníčkem za pohádkou si děti připomněly pohádkové postavy provázející jejich dětství. Vyzkoušeli si nejen to, zda poznají pohádkové dvojice, ale také, zda si pamatují klasické pohádky a jejich názvy. V prezentaci na ně čekaly různé úkoly, mimo jiné i poznávání pohádek podle úvodních znělek. Společnou četbou a prezentací se seznámili se spisovatelem a ilustrátorem Josefem Čapkem. Své čtenářské dovednosti pak vyzkoušeli v doplňovačkách, křížovkách a zábavných úkolech prostřednictvím pracovních listů.  Své komunikační dovednosti využili v dramatizaci příběhu O kočičce a pejskovi, jak myli podlahu.

Povolání ilustrátora pak napodobili kresbami s textem a vytvořili tak velice pěknou nástěnku. Jednotlivé činnosti žáky zaujaly a bavily, což dokazuje i velký zájem si knihy půjčit domů a dočíst jednotlivé příběhy.

Projekt lze hodnotit jako velmi zdařilý a určitě bude prohlubovat povědomí dětí o dalších spisovatelích a ilustrátorech, kteří na ně čekají v navazujícím projektovém vyučování.

Mgr. Karin Kaňovská

Třída III. B

V projektu jsme se dozvěděli něco o postavičce Večerníčka, jeho znělce a na interaktivní tabuli jsme sledovali neznámé i oblíbené večerníčky. Celé dopoledne děti plnily úkoly z pohádky O pejskovi a kočičce. Na chvíli se všichni proměnili v herce, vzápětí jako ilustrátoři vyzdobili třídu obrázky z pohádky Jak pejsek s kočičkou myli podlahu a nakonec jako spisovatelé zkusili vymyslet vlastní příběh. Dětem se pohádkové dopoledne moc líbilo a už se těšíme na další ročník, ve kterém se budeme věnovat dalšímu spisovateli a jeho pohádkám.

Mgr. Jana Slamiaková

 

Třída IV. B

První etapa projektu se uskutečnila v knihovně, kde si žáci sami vyhledávali ilustrátory českých knih. Ilustrace knih přešly do druhé etapy – poznávání znělek večerníčků. Tato etapa se žákům velice líbila  a opakovala se několikrát za sebou. Prezentace s doplňovacím testem byla na závěr výuky a proběhla s velkým nadšením. V této etapě žáci potvrdili znalosti a úspěšnost projektu.

Věřím, že dovednosti a znalosti si trvale uchovají v paměti.                                                                                                                                      

 Mgr. Šárka Stiborová

 

Třída V. A

Několikadenní zastavení u knihy Bob a Bobek bylo příjemným návratem k oblíbeným postavám českého večerníčku. Četli jsme povídky, ke kterým jsme vyplňovali křížovky, odpovídali na pravdivé a nepravdivé otázky. Seznámili jsme se s autorem a ilustrátorem. Zahráli jsme si pexeso, ve kterém jsme přiřazovali ilustrátory s jejich nejznámějšími postavami. A to byla tedy někdy pořádná fuškaJ) Projektový týden jsme zakončili kresbou spousty Bobů a Bobků a výsledná koláž zdobí naši třídu. Jako odměnu jsme dostali bezva tematickou záložku do knihy.

                                                                            Mgr. Petra Nytrová

Třída V. B

Projektové vyučování „S Večerníčkem za poznáním“ třídy 5.B, bylo velmi zajímavé. Nejen, že si děti osvěžily a zopakovaly nejzajímavější večerníčky, kdy dle daných večerníčkových melodií měly poznávat jejich názvy, ale připomněly si i vybrané ilustrátory těchto děl. Pomocí kartiček přiřazovali k názvům knih ilustrátory. Děti si také měly možnost vyzkoušet, jak jsou na tom se svými všeobecnými pohádkovými znalostmi, kdy rovněž dle obrázků přiřazovaly a poznávaly názvy pohádek.

Projektové vyučování pro 5. ročníky bylo zaměřeno na Večerníček „Bob a Bobek.“ Večerníček v knižní podobě jsme četli jak společně, tak i tichým čtením individuálně. Po přečtení děti dostaly pracovní listy, na kterých byly otázky týkající se porozumění textu a děti jednotlivě odpovídaly. Ve výtvarné výchově žáci ještě zhlédli přečtený díl „Bob a bobek v supermarketu“ a vyrobili si nejen koláž, ale na závěr ukázku ještě dramaticky ztvárnili. Projektové vyučování se dětem moc líbilo. Bylo naučné a zároveň zdařilé. Společně jsme si užili spoustu zábavy.

Mgr. Michaela Černotová

 

Podzim v prvních třídách

Od 27. záři do 1. října 2021 v prvních třídách probíhala Integrovaná tematická výuka na téma Podzim. Žáci během této integrované výuky propojovali téma podzim do všech předmětů v rámci týdne. V českém jazyce se naučili básničku, v matematice počítali jablíčka a hrušky, v hudební výchově zpívali o Pyšném dráčkovi, kterého posléze vyrobili v pracovních činnostech. Ve výtvarné výchově nakreslili žáci podzimní strom.

Třídní učitelky Eva Janšová, Eva Jorníčková

 

Prvňáčci ve škole

Dva měsíce letošním prvňáčkům uplynuly velmi rychle. Naučili se poznávat první písmena, přečtou některé slabiky a jednoduchá slova. Sčítají puntíky, píší číslice. Učí se novým vědomostem a dovednostem.

Získali nové kamarády. Těší se na své školní úspěchy.

Přejeme jim radost z nového poznávání.

Třídní učitelky Eva Janšová, Eva Jorníčková

 

HALLOWEEN

V pondělí 1. 11. 2021 oslavili žáci naší školy „HALLOWEEN“. Zapojení do akce pořádané žákovským parlamentem bylo různé. Žáci si vyzdobili třídy v podzimních barvách, vyrobili obrazy z přírodních materiálů, třídy přeměnili na strašidelná místa. Přišli ve strašidelném oblečení nebo v barvách podzimu.  Žákovský parlament vše ohodnotil. Vítězové obdrželi malou sladkou odměnu. Akce se vydařila.

 za ŽP zpracovaly: L. Staňková, S. Hališková

 

Sbírka potravinové pomoci

Naše škola se pod vedením žákovského parlamentu zapojila do spolupráce s Úmob Hrabová a pořádala potravinovou sbírku pro Potravinovou banku v Ostravě. Děkujeme všem, kteří se   do sbírky zapojili a přinesli i malý dar.

                                                           za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

 

Barvy všude kolem nás

Tak zní téma našeho družinového projektu pro měsíc říjen. Toto období  nelze projít bez povšimnutí. Barvami to jen hýří. Podzim je nejzáhadnějším obdobím roku. Plíží se tiše a neznatelně. Podzimní vánek a mírný chlad obklopují  krajinu již od konce srpna. Vše se stává skutečně tajemným. Podzim má i méně barevnou stránku, období dešťů. Mnozí to považují za čas smutku, odcházení, ale také čas zamyšlení. I přesto, že tento čas má i své chmurné dny, dává nám možnost užívat si života a ponořit se do sebe.

Významnou roli v enviromentální výchově má praktická výzkumná část v přírodních podmínkách. Proto jsme se s dětmi vydali rozvíjet jejich zvědavost do okolního světa přírody. Venkovní procházky jsou pro děti mimořádně příjemné. Je sice trochu smutné, že kolem poletuje listí, ale stát pod barevnými listnáči je milé a zábavné. Žluté javorové listy navozují pocit zlatých lupenů. Zvláště díky slunci jsou více jasnější.

Říjnové téma bylo pokryto všemi druhy dětských aktivit. Na procházkách se děti naučily vidět barvy podzimu, cítit a porozumět kráse světa kolem sebe, vnímat a rozšiřovat představu o podzimních změnách v přírodě. Ve třídě jsme si povídali o ovocných plodech podzimu, které jsme poté vyráběli. Bílé listy tvrdého papíru pokryly syté akrylové barvy a společně s nůžkami a korálkami nám pomohly utvořit jablka, švestky hrušky a šípky, které nyní zdobí chodbu naší družiny.

Aktuálnost tématu umožnila v podmínkách vzdělávacího procesu rozšířit znalost dětí o sezonních změnách přírody na podzim (stromy, ptáci, zvířata, lesní plody, houby, zelenina, ovoce ) a pochopit jednoduché spojení mezi živou a neživou přírodou.

 

Soutěž Oxford Illustrator

Dne 21. 10. 2021 se žáci naší školy zúčastnili anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií a jejich úkolem bylo nakreslit ilustraci k úryvku z anglicky psané knihy. Všichni zúčastnění, tedy Ludmila Vášová V.A,   Jiří Kremser VIII.A a Viktorie Svobodová VII.B si vedli velmi dobře, přičemž poslední jmenovaná svou kategorii vyhrála. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci a Viki Svobodové gratulujeme k vítězství.

Mgr. Eva Vránová

Diplom

 

Prvňáčci v družině

V  prvních týdnech si naši noví žáčci tříd 1. A a 1. B zvykali na nové prostředí, nové spolužáky a kamarády, ale také na nová pravidla. Také se seznámili s celodružinovou hrou na téma Piráti, ve které budou celý rok soutěžit a sbírat pirátské mince, které si poté mohou vyměnit za sladkou, či dokonce věcnou odměnu. Počasí nám prozatím velmi přálo a tak se všichni malí žáčci mohli pořádně vydovádět na našem školním hřišti, kde můžou využívat herní prvky a věnovat se pohybovým aktivitám a hrám.

Mezi další probíhající činnosti patří také ty výtvarné, pracovní, hudební, dopravní nebo přírodovědné. Také se již stihli zúčastnit dvou soutěží, jedné hádankové a druhé ve skládání puzzle na čas.

V Puzzliádě se podařilo dosáhnout nejkratším časům těmto žákům:

  1. Místo – Viktorie Nytrová, Marek Szabo.
  2. Místo – Diana Robenková, Štěpán Vondráček.
  3. Místo – Tereza Gajdůšková, Kryštof Kalus.

I v takovém nabitém programu ale zůstává čas na volné a spontánní hry s hračkami a stavebnicemi, které si žáčci plně užívají.

Paní vychovatelka, Bc. Barbora Valderová

 

Pěšky do školy 2021

V tomto roce se naše škola připojila k celorepublikové kampani Pěšky do školy. Akce, která trvala pět pracovních dní od 16. – 22. září, byla zaměřena na udržitelný způsob cestování do školy. Děti dostávaly body, pokud přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce, kole či autobusem. Cílem bylo omezit cestování do školy autem, snížit počet automobilů před školou a v neposlední řadě zvýšit samostatnost žáků při cestování do školy.

Akce se velmi podařila, třídy poctivě plnily své třídní tabulky. Probíhaly také  doprovodné aktivity – vyplňování deníků, kreslení obrázků, výuka na dopravním hřišti. Letos se kampaně zúčastnilo 56 škol. Netrpělivě čekáme, zda v takové velké konkurenci uspějeme. Vše se dozvíme na začátku listopadu.

Děkujeme všem rodičům, kteří podpořili své nejmenší děti a několikrát vyměnili jízdu automobilem za cestování autobusem či ranní procházku.

Mgr. Petra Nytrová

 

                                                        

Týden evropských jazyků v němčině

V rámci projektového týdne evropských jazyků na naší škole se němčináři zapojili projektem „Český a německý vtip“, kdy si na práci se slovníkem porovnali německý a český smysl pro humor. Vyzkoušeli si pravopis nových slov, překlad krátkého textu a skladbu věty. O tvorbu vtipů spojených s obrazovým vyjádřením se pokusili také začátečníci v 7. ročníku, kde máme dvě jazykové skupiny, dále pak dvě skupiny osmého ročníku a jedna devátého. Mnoho prací měli velmi dobrou jak textovou, tak obrazovou kvalitu.

Mgr. Martin Němec

Jan Dvořák navštívil výstavu Legio vlak

Žák VIII. A třídy Jan Dvořák navštívil na vlakovém nádraží Ostrava – Svinov velmi zajímavou výstavu Legio vlak.

„O výstavě mi řekl táta a jeli jsme na ni společně. Nejdříve jsme si legionářský vlak sami prohlídli a pak jsme absolvovali komentovanou prohlídku. Nejvíce mě zaujaly uniformy, obytný vůz kde legionáři bydleli, dále sanitní vůz a nejvíce se mi líbil obrněný vagón, kde mně zaujal kulomet Maxim, který jsem měl možnost si osahat a vyzkoušet, dále mě zaujala puška Mosin Nagant a kulomet Chauchat francouzské výroby. Bylo pro mě zajímavé vidět, jak legionáři žili, jaké zbraně používali a zjistit informace o jejich působení v zahraničí. Dozvěděl jsem se, že legionáři velmi přispěli ke vzniku Československa. Výstava se mi moc líbila i proto, že jsem velký fanoušek zbraní,“ sdělil své dojmy z výstavy Jan Dvořák.

Mgr. Martin Němec

PROJEKT – DESATERO PRO MINIMÁLNÍ PREVENCI

V říjnu se naše škola zapojila do projektu podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – DESATERO PRO MINIMÁLNÍ PREVENCI. V rámci projektu se žáci druhého stupně seznámí s vybranou problematikou rizikového chování.    

                                                                                                                            Mgr. Martina Janečková