Projekty

Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ

Název projektu: OP JAK HRABOVÁ I.

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007464

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2023

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2025

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 2 483 213,00 Kč

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání na naší škole. Pomocí dotace chceme také zajišťovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Finanční prostředky poskytl Evropský sociální fond plus a MŠMT. 

Realizované aktivity:

 1. Školní asistent ZŠ
 2. Školní speciální pedagog ZŠ
 3. Školní psycholog ZŠ
 4. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 5. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 6. Inovativní vzdělávání žáků ve ŠD/ŠK
 7. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
Plakát OP JAK HRABOVÁ I

 

 
Digitální technologie pro školy

Naše škola je i v roce 2023 příjemcem dotací z EU v rámci Národního plánu obnovy:

Dotace na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky – prevence digitální propasti – ve výši 20 000,- Kč.

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Národní plán obnovy

 
Současní autoři dětem

projekt podpořený Programem na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023, kód 22/0833

Cílem projektu je uskutečnění aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku a žáků II.stupně, na prohloubení jejich znalostí o současných českých autorech.
Záměrem je rozšířit počet čtenářů ve školní knihovně. Současně se projekt zaměřuje na rozšíření knižního fondu školní knihovny o nové tituly a žánry a doplnění vybavení školní knihovny. Účel využití finančních prostředků ve výši 70 000,- Kč : knihy – doplnění knižního fondu, lektorné – besedy se spisovatelem, kancelářský a spotřební materiál pro tvorbu pracovních listů a výukových materiálů, software – licence pro tvorbu časopisu, věcné odměny za nejlepší vytvořené práce žáků, náklady na modernizaci vybavení školní knihovny.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

 

Cesta za poznáním II. – Příroda kolem nás

projekt podpořený Programem na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023, kód 21/0834

Projekt „Cesta za poznáním II.“ je realizován formou aktivit, které budou zaměřeny na přírodovědnou gramotnost a oblast environmentální výchovy. Žáci absolvují vzdělávací exkurze, vycházky a projektové dny. V rámci třídenního pobytu v Praze navštíví Botanickou zahradu, ZOO Praha, Národní muzeum a zůčastní se výukových programů a prohlídek zaměřených na ochranu fluory a fauny.

Projekt „Cesta za poznáním II. – Příroda kolem nás“ vyvrcholí realizací celoškolního projektového dne „Příroda kolem nás“, kde žáci prostřednictvím různých aktivit aplikují získané vědomosti, dovednosti a postoje a budou prezentovat výstupy z absolvovaných exkurzí a dalších aktivit. Účel použití finančních prostředků ve výši 80 000,- Kč: úhrada dopravy, vstupné do navštívených objektů, edukativní programy, výukové materiály s přírodovědnou tématikou – odborné publikace, kancelářské potřeby, výtvarný materiál a spotřební materiál pro tvorbu pracovních listů a žákovských výstupů, věcné ceny pro žáky.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

 

Digitální technologie pro školy

Naše škola je příjemcem dotací z EU v rámci Národního plánu obnovy:

 1. Dotace na pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Poskytnutou neinvestiční dotaci ve výši 344 000,- Kč ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost (v rámci Národního plánu obnovy – základní školy a gymnázia) jsme využili na zakoupení robotických stavebnic, chromebooku pro žáky, nabíjecího boxu pro chromebooky, předplacení licencí výukových programů.
 2. Dotace na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky – prevence digitální propasti – ve výši 81 000,- Kč.. Byly zakoupeny chromebooky, které bude škola zapůjčovat žákům s cílem využití zařízení v běžné výuce a výuce distančním způsobem. 

Národní plán obnovy

Spisovatelem snadno a lehce

projekt podpořený Programem na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022, kód 21/0678

Cílem projektu je uskutečnění aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků I.stupně, na prohloubení jejich znalostí o českých autorech a ilustrátorech, a to vše zábavnou formou v rámci činnosti školní knihovny.
Záměrem je rozšířit počet čtenářů ve školní knihovně. Současně se projekt zaměřuje na rozšíření knižního fondu školní knihovny o nové tituly a žánry a doplnění vybavení školní knihovny.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

 
Cesta za poznáním

projekt podpořený Programem na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022, kód 21/0679

Projekt „Cesta za poznáním“ je realizován formou projektových dnů s návštěvou různých významných objektů a míst s
cílem umožnit žákům nahlédnout do historie i současnosti dané oblasti v návaznosti na poznatky získané ve výuce. Cílem projektu je rozvoj mezipředmětových vztahů v rámci poznávání světa a prohlubování žákových kompetencí sociálních, kompetencí k učení a k řešení problémů.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

 

Ozdravné pobyty žáků

Naše škola v letošním školním roce uspořádá 14-ti denní ozdravné pobyty pro žáky.  Finanční prostředky k jejich zajištění ve výši 1 074 000,- Kč jsme získali z rozpočtu statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který spravuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Ozdravný pobyt I. – Ostravice Horská chata Liptov  7.2. – 20.2.2022 – třídy III.B, VII.A, VII.B

Ozdravný pobyt II. – Ostravice Horská chata Liptov  7.3. – 20.3.2022 – třídy IV.A, IV.B

Ozdravný pobyt III. – Ostravice Horská chata Liptov  21.3. – 3.4.2022 – třídy II.A, II.B

Ozdravný pobyt IV. – Nový Hrozenkov Hotel Permoník  7.3. – 20.3.2022 – třídy VIII.A, VIII.B, IX.

Ozdravný pobyt V. – Suchá Rudná Hotel Paramon  14.3. – 27.3.2022 – třídy III.A, V.A, V.B, VI.A, VI.B

 

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do programu Doučování žáků škol a příjemcem podpory. Aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Národní plán obnovy

 

 

Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na I. stupni

podpořený Programem na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021, kód 20/0828

V rámci projektu:„ Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na I.stupni“, jsme zrealizovali v dubnu loňského školního roku Literární soutěž: „Moje milovaná babička, můj milovaný dědeček.“ Téma bylo vybráno v návaznosti na školní projekt: „Babičko, dědečku, pojďte zase do školy,“ jehož dokončení nám znemožnila pandemie koronaviru a také proto, že si někdy neuvědomujeme, jak důležití v našem životě prarodiče jsou a jak moc pro nás znamenají. V dopisech, básničkách, vyprávěních i komiksech žáci psali, co mají na svých prarodičích rádi, za co jsou jim vděční, co je naučili či jaké společné zážitky jsou pro ně nejcennější. Nejlepší žákovské práce byly oceněny a zveřejněny na webových stránkách školy.

V letošním školním roce jsme navázali „ Řečnickou soutěží“ na téma nejlepší zážitek z prázdnin. Žáci v rámci dílen psaní vytvořili vyprávění na zadané téma. To pak přednesli ostatním spolužákům a vzájemně si zhodnotili nejen kvalitu své slohové práce, ale také úroveň a schopnost prezentace svého vyprávění ostatním.

V anglickém jazyce proběhly v říjnu lekce s rodilými mluvčími na téma: Jídlo a recepty. Podle zakoupených publikací si pak žáci ve školní kuchyni sami vyzkoušeli přípravu jednoduchých pokrmů podle anglických receptů. Další publikace jsou využívány v rámci dílen čtení v hodinách anglického jazyka.

Cílem projektu „S Večerníčkem za pohádkou“ byl rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na 1. stupni, seznámení s vybranými českými autory a ilustrátory dětských pohádek a rozšíření fond žákovské knihovny o nové tituly pro hromadné čtení.

Učitelé jednotlivých ročníků měli k dispozici prezentace zaměřené na poznávání jednotlivých pohádek a postav z Večerníčků, prezentace o jednotlivých autorech a ilustrátorech, sady pracovních listů k jednotlivým příběhům ze zakoupených sad knižních publikací, kartičky a pexesa, knihy, výtvarný materiál, tematické záložky a metodický list ke každému ročníku. Všechny činnosti probíhaly jako celodenní projektové vyučování v knihovně.

Učitelé postupovali podle instrukcí a připravených materiálů. Výuka děti zaujala a bavila. Ve všech třídách probudila zájem si rozečtené knihy zapůjčit a dočíst domů. Žáci si prověřili své znalosti o pohádkách českých autorů, rozšířili si vědomosti o ilustrátorech a zdokonalili své čtenářské dovednosti a porozumění čtení. Vyzkoušeli si také práci ilustrátora knihy. Jejich výtvory byly vystaveny v Galerii na chodbě školy. Průběh projektových dní byl zaznamenán na fotografiích a zveřejněn na webu školy.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

 

Světová škola

V letošním školním roce se naše základní škola poprvé zapojuje do projektu Světová škola. Ten byl v ČR poprvé představen v roce 2006. Jeho hlavním koordinátorem je organizace Člověk v tísni- program Varianty ve spolupráci s dalšími českými neziskovými organizacemi. Projekt probíhá za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí.

Již dlouhodobě si společně s našimi žáky všímáme dění ve společnosti a snažíme se aktivně podílet na řešení problémů s globálním přesahem. Pořádáme charitativní sbírky, snažíme se prostřednictvím celoškolních projektů o posílení sounáležitosti mezi generacemi, či o zlepšení životního prostředí.

Účast v projektu Světová škola nám umožňuje pomoci našim žákům lépe se orientovat v současném propojeném světě prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání. Důležitým prvkem projektu je aktivizace žáků vedoucí k odpovědnému chování a jednání a také předpoklad, že škola je součástí určité komunity a může se stát jejím aktivním členem.

Naším tématem bude„ Fast fashion ,“ tedy rychlá móda. Chceme se zamyslet nad původem oděvů, které si každý den oblékáme, zda všichni, kteří se na jejich výrobě podílejí, jsou spravedlivě oceněni. Budeme se snažit přemýšlet nad možnostmi jak omezit dopady módního průmyslu na životní prostředí v rámci naší komunity.

Více o projektu na: www.svetovaskola.cz

Vítán je každý, kdo se chce zapojit, či přispět svou energií a nápadem.

Za tým Světové školy
Mgr. Lenka Kudlejová

 

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_20080

Šablony III.

Název projektu: ŠABLONY_ III_HRABOVÁ

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022836

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Délka realizace: 22 měsíců

Výše podpory: 736 066,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh

Projekt je zaměřen na vytvoření zázemí pro výuku přírodovědných předmětů ve venkovním prostředí v rámci EVVO. Vytvoření podmínek pro vzdělávání, ve kterém budou rozvíjeny zejména přírodovědné, environmentální, pracovní a tvůrčí kompetence žáků. Přírodovědný okruh a upravený prostor školní zahrady bude sloužit nejen pro badatelskou školní výuku, ale i zájmové a mimoškolní vzdělávání.

V roce 2019 proběhla realizace I. části projektového záměru školy na úpravu školní zahrady. Byla dokončena první část Projektu „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“, financovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci  Výzvy č. 16/2017 k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu Životní prostředí v celkové hodnotě 472 896,- Kč.

V rámci budování školního přírodovědného okruhu bylo nově vytvořeno:

 • osázení prostoru mezi atletickým oválem a školní budovou – na stávajícím valu bylo vytvořeno 6 zálivů s výsadbami jednotlivých druhů rostlin – bylin a keřů, doplněných o popisné přírodovědné tabulky. Celková upravena plocha 80 m2.
 • vytvoření „okruhu přírodovědného poznání“ s naučnými tabulemi (Geologická mapa ČR) a interaktivními prvky (tabulky poznání – hmyz, ptáci, tripexeso – stromy, otočné kolo – poznávání dřevin) v prostorách školní zahrady, který navázal na již dříve realizované úpravy (výsadba dřevin s botanickými popiskami, geologická sbírka – sloupy s ukázkami hornin) v prostoru před školní budovou.
 • pořízení demonstračních prvků a vybavení pro přírodovědná pozorování a badatelskou výuku ve venkovním prostředí (dendrofon, meteostanice, meteorologické měřící přístroje, krmítka, budky, hmyzí hotel, hmatová stezka).

Projekt fotodokumentace

Školní přírodovědný okruh navázal na již realizované úpravy (výsadba dřevin s botanickými popisky, geologická sbírka – sloupy s ukázkami hornin) v prostoru před školní budovou.

Žáci jednotlivých ročníků I. a II.stupně budou v rámci praktických činností pečovat o přidělený úsek výsadby (zálivka, odplevelení, zazimování, sběr plodů, bylin). V rámci technických prací žáci vyrobili krmítka a budky pro ptactvo a umístili je v prostoru školní zahrady. Interaktivní prvky budou žáci a jejich učitelé využívat v rámci výuky přírodovědných předmětů, která bude z části probíhat v prostorách upravené školní zahrady.

Druhá část projektu – vybudování venkovní přírodní učebny, se v současné realizuje a bude financována z rozpočtu školy a částečně daru, který škola získala.

 

 

 

 

 

V návaznosti na stavbu venkovní učebny začne realizace 3. etapy projektového záměru – Projekt „Školní zahrada – místo poznávání a odpočinku – financovaný z podpory ve výši 462 081,25 Kč v rámci Výzvy č. 7/2019 MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, kterou škola získala v letošním roce., a částečně z rozpočtu školy.

V plánu máme vytvoření prostoru pro pěstební záhony, ukázky biotopů a odpočinkové části přírodní zahrady, která bude sloužit k relaxaci a pozorování živočichů a rostlin v přírodním prostředí.

školní zahrada

 

 

 

 

 

Slavnostní otevření školní zahrady vybudované v rámci projektů financovaných SFŽP proběhlo dne 15.9.2020 za přítomností zástupců zřizovatele Úřadu městského obvodu Ostrava – Hrabová, žáků a jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a veřejnosti. 

Relace o školní zahradě ve vysílání českého rozhlasu:  https://www.mujrozhlas.cz/odpoledni-interview/vypestovat-si-jahody-ochutnat-kdoule-anebo-opect-se-spoluzaky-spekacky-vitejte

Projekt: „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“

Projekt „Školní zahrada – místo poznávání a odpočinku“

Tyto projekty jsou financovány Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

 

http://www.mzp.cz

http://www.sfzp.cz

 

Školní knihovna – centrum informací a místo společných setkávání, „Babičko, dědečku, přijďte zase do školy“

 

Cílem projektu a jednotlivých aktivit je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti žáků,  motivace žáků k společné četbě a návštěvě žákovské knihovny, upevňování mezigeneračních vztahů a posilování kontaktu školy s veřejností. Účelový příspěvek SMO pomohl k vytvoření příjemného moderního prostředí pro studium a získávání informací, společná setkávání žáků, ale i žáků a učitelů s rodiči a prarodiči žáků. Školní knihovna je využívána v dopoledních hodinách k výuce, pořádání besed, knihovnických lekcí, přednášek, soutěží apod. Také jako odpočinková a relaxační místnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V odpoledních hodinách slouží k volnočasovým aktivitám žáků v rámci činnosti školního klubu.

Vybavení školní knihovny financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy částkou 70 000,- Kč. – kód příspěvku 19/0880

 

 

Babičko, dědečku, pojďte zase do školy.

Dne 23.10.2019 se uskutečnilo ve třídách 1. stupně naší ZŠ první setkání v rámci projektu: Babičko, dědečku, pojďte zase do školy. Pro prarodiče našich žáků vyučující připravily dvě ukázkové vyučovací hodiny plné rozmanitých aktivit. Čas jsme si našli i na vzpomínání, ukázku starých vysvědčení, učebnic, fotografií a popovídání nad šálkem kávy. Celá akce, které se zúčastnilo 146 prarodičů, probíhala v pozitivní atmosféře a setkala se s kladným ohlasem.

Dne 3.12.2019 se uskutečnilo druhé setkání s prarodiči žáků naší ZŠ. Pro žáky a jejich prarodiče vyučující prvního stupně připravily vánoční tvůrčí dílny. Ve třídách senioři spolu se svými vnoučaty zdobili perníčky, vytvářeli rozmanité vánoční ozdoby z tradičních materiálů, ale také z materiálů, které jinak končí v odpadkovém koši, jako jsou čajové sáčky či roličky z kuchyňských utěrek.

Během tvoření se hrály a zpívaly koledy a ochutnávaly dobroty, které připravily babičky nebo paní učitelky. Věříme, že kromě společně vytvořených ozdob si všichni s sebou odnesli hezký pocit ze společně strávených chvil a také příjemnou vánoční náladu.

 

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů – budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.

 

 

 

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_18_063

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název projektu: ŠABLONY II. ZŠ_ŠD_ŠK_HRABOVÁ_2019

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012069

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 584 131,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků,
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky v ZŠ a ŠD,
 • aktivity pro žáky ZŠ – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
 • projektové dny ve škole i mimo školu,
 • personální podpora – školní asistent ve ŠD a ŠK,
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Aktivity pro ZŠ:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.II/6e  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin- oblast inkluze

2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 Projektový den ve škole

2.II/20 Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností 

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Aktivity pro školní družiny a školní kluby:

Personální podpora

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK

 

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_16_022

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony – ZŠ Paskovská 46, Ostrava – Hrabová

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003848

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 859 748,00 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků,
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky,
 • aktivity pro žáky ZŠ – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony ZŠ:

Číslo aktivity: II/2.1a

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost

Číslo aktivity: II/2.1b

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

Číslo aktivity: II/2.1c

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Cizí jazyky

Číslo aktivity: II/2.4b

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin_Matematická gramotnost

Číslo aktivity: II/2.8

Název aktivity: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Číslo aktivity: II/2.11

Název aktivity: Tandemová výuka na ZŠ

Číslo aktivity: II/3.1

Název aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Číslo aktivity: II/3.2

Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Číslo aktivity: II/3.3

Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

 

ESF – EU Peníze školám

Název projektu: Škola – místo k životu
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00./21.1658
Název příjemce: Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Datum zahájení realizace projektu: 01. 04. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 09. 2013
Celková výše finanční podpory: 2.142.557,00 Kč

 

Zlepšení stavu vzdělávání pomocí informačních technologií se nám podařilo naplnit. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Byly vytvořeny nové učební materiály a jsou stále při výuce používány. Zpracovali jsme a využíváme klíčové aktivity směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, ke zkvalitnění výuky ICT. Materiální vybavení pořízené z daného projektu je efektivně využíváno. Zpracované digitální materiály jsou k dispozici všem pedagogům naší školy na školním serveru.

V případě zájmu Vám poskytneme digitální materiály v původním formátu, kontaktovat nás můžete na adresách:

 • I. stupeň: dagmar.pavlickova@zshrabova.cz
 • II. stupeň: romana.sebestova@zshrabova.cz

Seznam skupin vytvořených materiálů dle vzdělávacích skupin naleznete zde.

 

Výzva č. 56 Hrabová

Naše škola využila nabídky na projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro  konkurenceschopnost,  který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo1

Výzva č. 56: Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT)

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek: Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Výběrové řízení se uskuteční 13. července 2015. Bližší informace:

Výzva č. 56: Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – Aktualizace I

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek – Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Výběrové řízení se uskuteční 24.8. 2015 ve 13.00 hod na ZŠ Paskovská 46, Ostrava-Hrabová.

Výzva č. 56: Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – Aktualizace II

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek – Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Ukončení příjmu nabídek je dne 15. 9. 2015 v 11:00 hod.

Průběžná zpráva o realizace projektu Výzva č. 56

Během letních prázdnin čtyři vyučující z naší školy absolvovaly zahraniční vzdělávací kurz v anglickém jazyce. Všechny úspěšně absolvovaly a obdržely certifikát. Dne 15. září 2015 se uskutečnilo výběrové řízení na poslední část projektu. Dodavatel služeb byl vybrán. Vybraní žáci z druhého stupně, kteří splnili zadaná kritéria, se zúčastní výjezdu do Berlína a Oxfordu. Bližší informace již předali nebo předají zákonným zástupcům vedoucí výjezdu, tedy paní učitelka Mgr. E. Machejová a pan učitel Mgr. M. Němec.

Souhrnná informace o realizaci projektu naleznete zde.

 

Vyjádření k administraci smluv: na našem portálu nemusí být zveřejněná žádná smlouva, pouze na tzv. profilu zadavatele, který byl založen (je na bezplatném portálu a slouží pro zakázky zadávané dle zákona).

Adresa profilu je http://zshrabova.profilzadavatele.cz/

Kontakt na osobu, které bych přidělil práva administrace profilu – Jaroslava Naďová