Projekty

Projekt „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“

Projekt je zaměřen na vytvoření zázemí pro výuku přírodovědných předmětů ve venkovním prostředí v rámci EVVO. Vytvoření podmínek pro vzdělávání, ve kterém budou rozvíjeny zejména přírodovědné, environmentální, pracovní a tvůrčí kompetence žáků. Přírodovědný okruh a upravený prostor školní zahrady bude sloužit nejen pro badatelskou školní výuku, ale i zájmové a mimoškolní vzdělávání.

V roce 2019 proběhla realizace I. části projektového záměru školy na úpravu školní zahrady. Byla dokončena první část Projektu „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“, financovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci  Výzvy č. 16/2017 k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu Životní prostředí v celkové hodnotě 472 896,- Kč.

V rámci budování školního přírodovědného okruhu bylo nově vytvořeno:

 • osázení prostoru mezi atletickým oválem a školní budovou – na stávajícím valu bylo vytvořeno 6 zálivů s výsadbami jednotlivých druhů rostlin – bylin a keřů, doplněných o popisné přírodovědné tabulky. Celková upravena plocha 80 m2.
 • vytvoření „okruhu přírodovědného poznání“ s naučnými tabulemi (Geologická mapa ČR) a interaktivními prvky (tabulky poznání – hmyz, ptáci, tripexeso – stromy, otočné kolo – poznávání dřevin) v prostorách školní zahrady, který navázal na již dříve realizované úpravy (výsadba dřevin s botanickými popiskami, geologická sbírka – sloupy s ukázkami hornin) v prostoru před školní budovou.
 • pořízení demonstračních prvků a vybavení pro přírodovědná pozorování a badatelskou výuku ve venkovním prostředí (dendrofon, meteostanice, meteorologické měřící přístroje, krmítka, budky, hmyzí hotel, hmatová stezka).

Projekt fotodokumentace

Školní přírodovědný okruh navázal na již realizované úpravy (výsadba dřevin s botanickými popisky, geologická sbírka – sloupy s ukázkami hornin) v prostoru před školní budovou.

Žáci jednotlivých ročníků I. a II.stupně budou v rámci praktických činností pečovat o přidělený úsek výsadby (zálivka, odplevelení, zazimování, sběr plodů, bylin). V rámci technických prací žáci vyrobili krmítka a budky pro ptactvo a umístili je v prostoru školní zahrady. Interaktivní prvky budou žáci a jejich učitelé využívat v rámci výuky přírodovědných předmětů, která bude z části probíhat v prostorách upravené školní zahrady.

Druhá část projektu – vybudování venkovní přírodní učebny, se v současné realizuje a bude financována z rozpočtu školy a částečně daru, který škola získala.

 

 

 

 

 

V návaznosti na stavbu venkovní učebny začne realizace 3. etapy projektového záměru – Projekt „Školní zahrada – místo poznávání a odpočinku – financovaný z podpory ve výši 462 081,25 Kč v rámci Výzvy č. 7/2019 MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, kterou škola získala v letošním roce., a částečně z rozpočtu školy.

V plánu máme vytvoření prostoru pro pěstební záhony, ukázky biotopů a odpočinkové části přírodní zahrady, která bude sloužit k relaxaci a pozorování živočichů a rostlin v přírodním prostředí.

školní zahrada

 

 

 

 

 

Slavnostní otevření školní zahrady vybudované v rámci projektů financovaných SFŽP proběhlo dne 15.9.2020 za přítomností zástupců zřizovatele Úřadu městského obvodu Ostrava – Hrabová, žáků a jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a veřejnosti. 

Relace o školní zahradě ve vysílání českého rozhlasu:  https://www.mujrozhlas.cz/odpoledni-interview/vypestovat-si-jahody-ochutnat-kdoule-anebo-opect-se-spoluzaky-spekacky-vitejte

Projekt: „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“

Projekt „Školní zahrada – místo poznávání a odpočinku“

Tyto projekty jsou financovány Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

 

http://www.mzp.cz

http://www.sfzp.cz

 

 „Školní knihovna – centrum informací a místo společných setkávání“, „Babičko, dědečku, přijďte zase do školy“
 

Cílem projektu a jednotlivých aktivit je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti žáků,  motivace žáků k společné četbě a návštěvě žákovské knihovny, upevňování mezigeneračních vztahů a posilování kontaktu školy s veřejností. Účelový příspěvek SMO pomohl k vytvoření příjemného moderního prostředí pro studium a získávání informací, společná setkávání žáků, ale i žáků a učitelů s rodiči a prarodiči žáků. Školní knihovna je využívána v dopoledních hodinách k výuce, pořádání besed, knihovnických lekcí, přednášek, soutěží apod. Také jako odpočinková a relaxační místnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V odpoledních hodinách slouží k volnočasovým aktivitám žáků v rámci činnosti školního klubu.

Vybavení školní knihovny financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy částkou 70 000,- Kč. – kód příspěvku 19/0880

 

 

Babičko, dědečku, pojďte zase do školy.

Dne 23.10.2019 se uskutečnilo ve třídách 1. stupně naší ZŠ první setkání v rámci projektu: Babičko, dědečku, pojďte zase do školy. Pro prarodiče našich žáků vyučující připravily dvě ukázkové vyučovací hodiny plné rozmanitých aktivit. Čas jsme si našli i na vzpomínání, ukázku starých vysvědčení, učebnic, fotografií a popovídání nad šálkem kávy. Celá akce, které se zúčastnilo 146 prarodičů, probíhala v pozitivní atmosféře a setkala se s kladným ohlasem.

Dne 3.12.2019 se uskutečnilo druhé setkání s prarodiči žáků naší ZŠ. Pro žáky a jejich prarodiče vyučující prvního stupně připravily vánoční tvůrčí dílny. Ve třídách senioři spolu se svými vnoučaty zdobili perníčky, vytvářeli rozmanité vánoční ozdoby z tradičních materiálů, ale také z materiálů, které jinak končí v odpadkovém koši, jako jsou čajové sáčky či roličky z kuchyňských utěrek.

Během tvoření se hrály a zpívaly koledy a ochutnávaly dobroty, které připravily babičky nebo paní učitelky. Věříme, že kromě společně vytvořených ozdob si všichni s sebou odnesli hezký pocit ze společně strávených chvil a také příjemnou vánoční náladu.

 

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů – budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.

 

 

 

 

 

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_18_063

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název projektu: ŠABLONY II. ZŠ_ŠD_ŠK_HRABOVÁ_2019

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012069

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 584 131,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků,
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky v ZŠ a ŠD,
 • aktivity pro žáky ZŠ – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
 • projektové dny ve škole i mimo školu,
 • personální podpora – školní asistent ve ŠD a ŠK,
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Aktivity pro ZŠ:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.II/6e  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin- oblast inkluze

2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 Projektový den ve škole

2.II/20 Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností 

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Aktivity pro školní družiny a školní kluby:

Personální podpora

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK

 

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_16_022

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony – ZŠ Paskovská 46, Ostrava – Hrabová

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003848

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 859 748,00 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků,
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky,
 • aktivity pro žáky ZŠ – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony ZŠ:

Číslo aktivity: II/2.1a

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost

Číslo aktivity: II/2.1b

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

Číslo aktivity: II/2.1c

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Cizí jazyky

Číslo aktivity: II/2.4b

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin_Matematická gramotnost

Číslo aktivity: II/2.8

Název aktivity: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Číslo aktivity: II/2.11

Název aktivity: Tandemová výuka na ZŠ

Číslo aktivity: II/3.1

Název aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Číslo aktivity: II/3.2

Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Číslo aktivity: II/3.3

Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

 

ESF – EU Peníze školám

Název projektu: Škola – místo k životu
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00./21.1658
Název příjemce: Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Datum zahájení realizace projektu: 01. 04. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 09. 2013
Celková výše finanční podpory: 2.142.557,00 Kč

 

Zlepšení stavu vzdělávání pomocí informačních technologií se nám podařilo naplnit. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Byly vytvořeny nové učební materiály a jsou stále při výuce používány. Zpracovali jsme a využíváme klíčové aktivity směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, ke zkvalitnění výuky ICT. Materiální vybavení pořízené z daného projektu je efektivně využíváno. Zpracované digitální materiály jsou k dispozici všem pedagogům naší školy na školním serveru.

V případě zájmu Vám poskytneme digitální materiály v původním formátu, kontaktovat nás můžete na adresách:

 • I. stupeň: dagmar.pavlickova@zshrabova.cz
 • II. stupeň: romana.sebestova@zshrabova.cz

Seznam skupin vytvořených materiálů dle vzdělávacích skupin naleznete zde.

 

Výzva č. 56 Hrabová

Naše škola využila nabídky na projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro  konkurenceschopnost,  který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo1

Výzva č. 56: Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT)

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek: Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Výběrové řízení se uskuteční 13. července 2015. Bližší informace:

Výzva č. 56: Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – Aktualizace I

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek – Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Výběrové řízení se uskuteční 24.8. 2015 ve 13.00 hod na ZŠ Paskovská 46, Ostrava-Hrabová.

Výzva č. 56: Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – Aktualizace II

V rámci projektu Učíme se anglicky v Británii škola podává výzvu k podání nabídek – Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – podání nabídek. Ukončení příjmu nabídek je dne 15. 9. 2015 v 11:00 hod.

Průběžná zpráva o realizace projektu Výzva č. 56

Během letních prázdnin čtyři vyučující z naší školy absolvovaly zahraniční vzdělávací kurz v anglickém jazyce. Všechny úspěšně absolvovaly a obdržely certifikát. Dne 15. září 2015 se uskutečnilo výběrové řízení na poslední část projektu. Dodavatel služeb byl vybrán. Vybraní žáci z druhého stupně, kteří splnili zadaná kritéria, se zúčastní výjezdu do Berlína a Oxfordu. Bližší informace již předali nebo předají zákonným zástupcům vedoucí výjezdu, tedy paní učitelka Mgr. E. Machejová a pan učitel Mgr. M. Němec.

Souhrnná informace o realizaci projektu naleznete zde.

 

Vyjádření k administraci smluv: na našem portálu nemusí být zveřejněná žádná smlouva, pouze na tzv. profilu zadavatele, který byl založen (je na bezplatném portálu a slouží pro zakázky zadávané dle zákona).

Adresa profilu je http://zshrabova.profilzadavatele.cz/

Kontakt na osobu, které bych přidělil práva administrace profilu – Jaroslava Naďová