Historie školy

Počátky školství v Hrabové jsou úzce spjaty s historií kostela sv. Kateřiny.

18.října 1780 na základě dvorského dekretu bylo rozhodnuto o zřízení lokální fary. K této události se rovněž vztahuje výstavba přízemní farní budovy, která zároveň sloužila jako první škola pro děti z Hrabové i Hrabůvky.

V roce 1830 proběhla její přístavba o jedno poschodí.

Významnou postavou obecné školy v Hrabové byl řídící učitel František Bartoník. Vyznačoval se nejen vynikajícími pedagogickými schopnostmi, ale platil rovněž za výborného organizátora hospodářského, kulturního a spolkového života v obci. Usiloval o pozvednutí hospodářské a kulturní úrovně obyvatel v Hrabové.

V roce 1904 byla jeho zásluhou postavena nová školní budova. Úroveň školy byla pozvednuta na jednu z nejlepších v okolí.

Tato obecná škola prožila 28.říjen 1918, léta předmnichovské republiky, druhou světovou válku a dočkala se i květnových dnů roku 1945.

Po roce 1948 se úplná základní škola jmenovala osmiletá střední škola, ve které se spojovala obecná škola s bývalou školou měšťanskou. Tuto školu Hrabová postrádala. Děti musely po absolvování národní školy /dříve obecná/, chodit do vyšších tříd osmiletky do Vratimova, Zábřehu nebo až do Paskova.

V červnu 1949 bylo rozhodnuto Jednotným národním výborem v Ostravě zřídit v Hrabové osmiletou střední školu. Ta musela být umístěna v provizorních dřevěných barácích, které byly ještě navíc svépomoci urychleně stavěny za neuvěřitelně svízelných podmínek.

Sídliště Šídlovec však od roku 1948 stále rostlo, dětí přibývalo a potřeba nové školy se stala nezbytností. Na tuto dobu vzpomíná první ředitel školy Bohuslav

Cigánek: „Neúnosná situace nastala v roce 1953/54, kdy byla národní a střední škola spojena v jednotnou osmiletou školu od 1. – 8. postupného ročníku pod jednou správou. Tehdy škola vzrostla na 26 tříd. Tyto byly umístěny v šesti objektech, od sebe dosti vzdálených.

Škola byla po stránce vyučování jednotná, ale stavebně tak rozčleněná, že nenajde se daleko široko její obdoba. Nastala situace pro školu naprosto neúnosná po stránce zdravotní, asi pro 800 dětí.“

Po četných jednáních, intervencích a po mnoha poradách bylo rozhodnuto, že skutečně nová škola postavena bude. Původně měla být stavba zahájena už v roce 1955, později pak byla zařazena do plánu na rok 1956. To již byla stavba připravena Stavoprojektem v Prostějově. Byla to aplikace projektu ing. arch. K.Filsaka a ing. K. Bubeníčka ze Stavoprojektu v Praze a jednalo se o vítězný projekt, který úspěšně prošel soutěží. Se stavbou bylo započato v prosinci 1955, kdy firma Stavosvit Gottwaldov začala zřizovat staveniště. S výjimkou tělocvičny byla stavba dokončena v listopadu 1957 a v prvém prosincovém týdnu zkolaudována.

Slavnostní otevření školy se konalo 15. prosince 1957.
Od tohoto dne se začíná historie nové hrabovské školy.