Stránky předmětů I. stupně

Na prvním stupni je kladen důraz na využití mezipředmětových vztahů, široké škály didaktických pomůcek a didaktické techniky, rozmanitost činností a vyučovacích metod. Zapojujeme žáky do školních projektů: Den Evropských jazyků, Den Země, Den zdraví všemi smysly. Klademe důraz na rozvoj komunikativních kompetencí žáků- zařazujeme dílny čtení a psaní, uspořádáme „ Řečnickou soutěž.“  V letošním školním roce se spolu se zájemci z řad žáků čtvrtého až devátého ročníku zapojíme do projektu Světová škola. V rámci tohoto projektu se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a globálními tématy a usilují o jejich řešení.

Navážeme na spolupráci s MŠ: čtení dětem z MŠ, ukázkové hodiny pro předškoláky, Klub předškoláček.  V jednotlivých třídách budou probíhat také třídní projektové dny, kde si žáci vyzkoušejí spolupráci ve skupinách při řešení rozmanitých úkolů. Propojení výuky s praktickým životem bude realizováno i prostřednictvím řady exkurzí, besed a kulturních pořadů. Žáci třetích až pátých ročníků se zúčastní výuky na dopravním hřišti a žáci druhých a třetích ročníků plaveckého výcviku.

Budeme pokračovat v zapojení žáků do školních i mimoškolních soutěží:

  • Matematický Klokan
  • Pythagoriáda
  • Pěvecká soutěž
  • Recitační soutěž
  • Výtvarné soutěže
  • Sportovec školy
  • Literární soutěže

Podporujeme zájem o čtení. Na konci 1. ročníku jsou žáci slavnostně pasováni na čtenáře, proběhne soutěž o nejhezčí čtenářský deník, budeme navštěvovat místní knihovnu.

Nabízíme možnost výuky matematiky jak v klasickém pojetí, tak metodou prof. Hejného (v didaktických prostředích si žáci osvojují základní matematické pojmy, vztahy a procesy, učí se argumentovat, hledat řešitelské strategie, znát vlastní schopnosti).Žáci, na jejichž studijní výsledky měla negativní dopad distanční výuka, budou mít možnost navštěvovat hodiny doučování.

Společně se žáky se zapojíme do akcí pořádaných Žákovským parlamentem (charitativní sbírky, charitativní běh…)