Školní metodik prevence

Mgr. Martina Janečková

Konzultační hodiny:
Středa: 12:00 – 12:40
po dohodě kdykoliv mimo vyučování
Tel.: 599 507 126

email: martina.janeckova@zshrabova.cz

Cíle kladené v oblasti prevence lze rozdělit na dlouhodobé, které předkládá Školní preventivní strategie (ŠPS) v horizontu několika let (2019–2024), a krátkodobé, které jsou velice konkrétní, a zachycuje je Minimální preventivní program. Tento program je každoročně vypracován školním metodikem prevence na daný školní rok, schválen vedením školy, odeslán okresnímu metodikovi prevence a na konci každého školního roku podrobně vyhodnocen.

Školní preventivní strategie školy 2019 – 2024 

Preventivní program školy 2023/2024

Školní program proti šikanování

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

 • Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS
 • Hazardní hraní 
 • Návykové látky – drogy 
 • Rizikové chování v dopravě
 • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
 • Alkohol u dětí školního věku
 • Syndrom týraného dítěte – CAN
 • Školní šikanování
 • Kyberšikana
 • Homofobie
 • Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
 • Vandalismus
 • Záškoláctví
 • Krádeže
 • Tabák
 • Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí
 • Netolismus
 • Sebepoškozování
 • Nová náboženská hnutí
 • Rizikové sexuální chování
 • Příslušnost k subkulturám
 • Domácí násilí


Internetové stránky:

www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
www.odyssea.cz
www.anabell.cz
www.kurakovaplice.cz
http://policieprokazdeho.cz
www.saferinternet.cz
www.e-bezpeci.cz
www.prevence-info.cz
www.drogovaporadna.cz
www.prevcentrum.cz
www.sananim.cz
www.detiamedia.cz
www.odrogach.cz
www.seznamsebezpecne.cz
www.extc.cz
www.sancedetem.cz