Vzdělávání » Stránky předmětů I. stupně

Na prvním stupni je kladen důraz na využití mezipředmětových vztahů, široké škály didaktických pomůcek a didaktické techniky, rozmanitost činností a vyučovacích metod. Zapojujeme žáky do školních projektů: Den Evropských jazyků, Den Země, Den zdraví, Dopravní den. V rámci jednotlivých tříd probíhají třídní projektové dny, kde si žáci zkoušejí spolupráci ve skupinách při řešení rozmanitých úkolů. Propojení výuky s praktickým životem je realizováno také prostřednictvím řady exkurzí, besed a kulturních pořadů.

Snažíme se žáky zapojovat do školních i mimoškolních soutěží:

 • Matematický Klokan
 • Pythagoriáda
 • Pěvecká soutěž
 • Recitační soutěž
 • Výtvarné soutěže
 • Sportovec školy
 • Hledej pramen vody

Podporujeme zájem o čtení. Na konci 1. ročníku jsou žáci slavnostně pasováni na čtenáře, proběhne soutěž o nejhezčí čtenářský deník, žáci pátých ročníků docházejí číst dětem z mateřské školy, navštěvujeme místní knihovnu v Hrabové.

V rámci spolupráce s MŠ v Hrabové také pořádáme ukázkové hodiny pro předškoláky.  Pro usnadnění přechodu do základní školy proběhne v květnu pro rodiče i budoucí žáky prvních tříd Klub předškoláček.

Nabízíme možnost výuky matematiky jak v klasickém pojetí, tak metodou prof. Hejného (v didaktických prostředích si žáci osvojují základní matematické pojmy, vztahy a procesy, učí se argumentovat, hledat řešitelské strategie, znát vlastní schopnosti). Ve školním roce 2018/19 se touto metodou vyučuje ve třídách III.B a V.B. I v klasickém pojetí matematiky se snažíme o naplnění Komenského hesla „Škola hrou“  a o co nejlepší návaznost na druhý stupeň.

Žákům nabízíme řadu odpoledních kroužků:

 • -3. ročník: Mgr. Eva Janšová
 • Zdravý tělocvik 3.-5. ročník : Mgr. Jaroslava Naďová
 • Výtvarný kroužek- Barvínek 2. a 3. ročník: Mgr. Jaroslava Naďová
 • Sportovní příprava 1.-5. ročník: Petra Stekerová
 • Matematická dobrodružství: 3. ročník: Mgr. Jaroslava Naďová
 • Dopravní kroužek: 4.-5. ročník: Mgr.  Jaroslava Naďová

Od 2. pololetí budou pro žáky opět přístupné také hodiny doučování a konverzace v cizím jazyce.

Žáci druhých a třetích ročníků se zúčastní plaveckého výcviku a žáci třetích a pátých ročníků výuky na dopravním hřišti při ZŠ A. Kučery.

Dne 15. až 26. října 2018 proběhne pro žáky 2.-5. ročníků ozdravný pobyt v Jeseníkách na hotelu Kamzík.