Výchovné poradenství

Mgr. Alena Gomolová

– kontaktní osoba pro spolupráci s odbornými pracovišti

Konzultační hodiny: Úterý: 11.50 – 12.30 hod. po dohodě kdykoliv mimo vyučování Tel.: 599 507 127

E-mail: alena.gomolova@zshrabova.cz

Informace pro rodiče vycházejících žáků ve školním roce 2021/2022

Postup při při vyplňování přihlášek na SŠ

1. Přihláška s vyplněnou druhou stranou (známky a průměry, parafa TU) bude předána žákovi třídním učitelem s výpisem z vysvědčení 31.1.2022.
(Pozn. přihlášku si lze rozkopírovat pro chybná vyplnění x krát).

2. Rodiče s žákem vyplní první stranu přihlášky (2 školy, správný kód oboru), dle vzoru proškrtnou. Obě zvolené školy a obory uvede žák na jednu přihlášku v pořadí podle své preference.

3. Takto vyplněnou přihlášku rodiče okopírují (2ks) a obě identická vyhotovení žák i rodiče podepíší.

4. Obě vyplněné přihlášky přinese žák do školy výchovné poradkyni nejpozději 7.2.2022 ke kontrole a orazítkování školou.

5. Výchovná poradkyně vrátí přihlášky zpět žákovi.

6. U škol, které vyžadují Potvrzení lékaře žáci 1 nebo 2 přihlášky potvrdí u lékaře.

7. Rodiče předají přihlášky osobně nebo zašlou poštou s časovou rezervou nejpozději do 1.3.2022 na uvedené střední školy.

Přihláška na SŠ – 1. strana (vzor)

Přihláška na SŠ – 2. strana (vzor)

 

Kam po devítce?

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

do rukou se nám dostal průvodce pro žáky a rodiče „Kam po devítce“. Jeho zvláštností je to, že je psán „z pohledu rodiče“ a je podložený aktuální opakovanou zkušeností s výběrem střední školy i profesní orientací autorky, Bc. Pavly Lopatkové, v oblasti poradenství ve vzdělávání.

Průvodce obsahuje přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru budoucího povolání či studia. Jak tento průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete sami podívat zde https://bit.ly/KAMpodevitce nebo zde Průvodce .

Věřím, že některé informace budou pro Vás užitečné.

Péče o děti s poruchami učení a chování

Naše škola již dlouhodobě věnuje soustavnou péči dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Pro dyslektiky, dysgrafiky, dysortografiky, dyskalkuliky a další, u nichž bylo na základě vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně (PPP) či speciálním pedagogickém centru (SPC) doporučeno podpůrné opatření, vytváříme ve spolupráci s rodiči optimální podmínky pro vzdělávání.  Těmto dětem je poskytována péče nad rámec jejich školních povinností buď formou předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga, nebo prostřednictvím pedagogické intervence v rozsahu 1 hodiny týdně. Zajišťujeme také logopedickou péči v kroužku Mluvíme správně. Rodiče a žáci mohou využít i konzultací se školním psychologem.

Některé děti mají sestaveny své individuální vzdělávací plány. V jejich rámci je možné upravit rozsah učiva, metody výuky a způsoby hodnocení. Snažíme se najít pro dítě takové postupy, aby byl jeho handicap srovnán a ono mohlo zažít úspěch jako jeho spolužáci.

Pro optimální výsledek je nutná pravidelná a zodpovědná spolupráce všech tří stran, tj. žáka, pedagoga a zákonného zástupce.

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem

(žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán žáka, doučování)

Podpůrná opatření, předmět speciální pedagogické péče, pedagogická intervence, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán žáka.

Dle vyhlášky jsou žákům doporučena podpůrná opatření I. – V. stupně a jsou vedeni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Konstrukce stupňů podpůrných opatření vychází z očekávané míry a rozsahu podpory pro žáka, která se odvíjí vždy od jeho individuálních potřeb, v závislosti na povaze jeho speciálních vzdělávacích potřeb, na okolnostech souvisejících s jeho zdravotním stavem, nakolik se jeho specifické obtíže promítají do průběhu jeho vzdělávání. Vždy je zohledňována také možnost rodiny poskytovat žákovi podporu ve vzdělávání a zejména v přípravě na vzdělávání.

První stupeň podpůrného opatření (PO 1) je zajišťován školou dle doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC). Zohledňují se různé možnosti zvolených metod výuky, doporučuje se pracovat s pestrou škálou organizačních forem výuky. Předpokládá se, že škola přistoupí při selhávání žáka nejprve k posílení přímé podpory pedagogem ve výuce, a pokud ta se ukáže jako neúčelná, přistoupí k vypracování plánu pedagogické podpory (PLPP). Cílem přitom je formulovat pozorované výukové obtíže a zaměřit pedagogovu pozornost na hledání možných intervencí v oblasti forem a metod výuky, organizace výuky, hodnocení a používaných pomůcek.

Plán pedagogické podpory (PLPP) je co 3 měsíce vyhodnocován a konzultován se zákonnými zástupci žáka. Poté může být doporučeno, aby navštívili školské poradenské zařízení.

Individuální vzdělávací plán (IVP) je vždy doporučen školským poradenským zařízením (ŠPZ), nastaven a dodržován ve výuce, po roce vyhodnocen, konzultován se zákonným zástupcem.

Pedagogická intervence (PI) je prováděna učiteli dle doporučení ŠPZ. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku.

Předmět speciální pedagogické péče (PSPP) je realizován v odpoledních hodinách speciální pedagožkou.

Předmět speciálně pedagogické péče může zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. PSPP je v tomto školním roce poskytován speciálním pedagogem, který pracuje s žákem ve skupině nebo individuálně dle doporučení ŠPZ.

 

Další dokumenty