ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:

Registrační číslo          Rozhodnuto                     Registrační číslo      Rozhodnuto

101                             přijat                                       102                             přijat

103                             přijat                                       104                             přijat

105                             přijat                                       106                             přijat

107                             přijat                                       108                             přijat

109                             přijat                                       111                             přijat

112                             přijat                                       113                             přijat

114                             přijat                                       115                             přijat

116                             přijat                                       117                             přijat

118                             přijat                                       119                             přijat

122                             přijat                                       123                             přijat

124                             přijat                                       125                             přijat

126                             přijat                                       127                             přijat

128                             přijat                                       130                             přijat

131                             přijat                                       132                             přijat

133                             přijat                                       134                             přijat

135                             přijat                                       136                             přijat

137                             přijat                                       138                             přijat

139                             přijat                                       140                             přijat

144                             přijat                                       145                             přijat

147                             přijat                                       148                             přijat

149                             přijat                                       150                             přijat

151                             přijat                                       152                             přijat

154                             přijat                                       155                             přijat

156                             přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 31. 1. 2014 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy www.zshrabova.cz. Tímto dnem se začíná počítat lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

V Ostravě 31. 1. 2014                                                      

Mgr. Helena Nováková,  ředitelka školy