Školní vzdělávací program

Oznámení o uložení Školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program (ŠVP) základní školy „ŠKOLA – MÍSTO K ŽIVOTU“

– je podle zákona č. 561/2004 Sb., § 5 Školní vzdělávací programy k nahlédnutí v ředitelně školy.

(podle zákona ředitel školy zveřejní ŠVP na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení)
Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii.

Mgr. Radek Pollo, ředitel školy

Školní vzdělávací program  základní školy „ŠKOLA – MÍSTO K ŽIVOTU“

Naše škola vyučuje žáky 1. – 9. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Škola místo k životu“.

Učební plány vytvořené na základě tohoto programu dávají dětem i učitelům prostor pro větší seberealizaci, rozvoj kreativity, podporují individuální přístup. ŠVP děti nepřetěžuje, ale zároveň dává dostatek prostoru pro rozvoj žáků talentovaných a integraci žáků se specifickými výukovými potřebami. Při rozvoji klíčových kompetencí žáků upřednostňujeme projektové, skupinové a kooperativní formy výuky, používáme množství výukových programů a vlastních prezentací vyučujících, k dosažení propojení vědomostí s praxí také využíváme řady exkurzí.

Kompletní školní vzdělávací program je velmi obsáhlý, proto jej na internetových stránkách jako celek nezveřejňujeme. Je k dispozici na ředitelství školy.

ŠVP „Škola místo k životu“ je zpracován a upraven dle RVP ZV 2021

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy (dále ročníků, předmětů) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

  1. Kompetence k učení (mj. efektivní vlastní učení se, práce s informacemi, samostatné pozorování, experimentování atd.)
  2. Kompetence k řešení problému (rozpozná problém, plánuje způsob řešení, kriticky myslí, využívá vědomosti pro různé varianty řešení atd.)
  3. Kompetence komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, využívá informační a komunikační prostředky atd.)
  4. Kompetence sociální a interpersonální (spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, přispívá k diskusi v menším i větším kolektivu atd.)
  5. Kompetence občanské (respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické principy společnosti, rozhoduje se zodpovědně, jedná ekologicky atd.)
  6. Kompetence pracovní (používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, přistupuje zodpovědně k výsledkům pracovní činnosti atd.)
  7. Kompetence digitální (ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, vytváří a upravuje digitální obsah, využívá digitální technologie, chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat)

Pozn.: Úplné vymezení klíčových kompetencí uvádí rámcový vzdělávací program.

Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, symboly až po pocit bezpečí a jistoty.