Vzdělávání » Vzdělávací oblasti » Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace vybavuje žáka takovými znalostmi   a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a navazující volitelné předměty.

Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností   a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace   a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním,kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat asdělovat své myšlenky, prožitky a pocity.Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky,postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu.

Vzdělávání v anglickém jazyce, jako prvním cizím jazyce, směřuje k dosažení úrovně A2 a úrovně A1 v dalším cizím jazyce. Cílem jazykové výuky je vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, zájmu o cizí jazyk a pochopení důležitosti osvojení si cizího jazyka pro další studium, pracovní uplatnění i osobní život. Dále pak poskytnout žákům nástroj pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa, docílit schopnosti dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci. Toto zahrnuje osvojování praktických schopností a dovedností v oblasti mluvení, získávání schopnosti číst   s porozuměním, rozvíjení psaného projevu a porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení, poznávání odlišného způsobu života, kultury a tradic v dané jazykové oblasti a vedení žáků k pochopení a toleranci vůči těmto rozdílům.