Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Výchova ke zdraví

Úvod:

Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Součástí předmětu je také výchova k volbě povolání, osobnostní a sociální výchova a prevence rizikového chování žáků.

Vyučující:

Mgr. Alena Gomolová
Mgr. Libuše Staňková
Mgr. Martina Janečková

Učebnice:

  • Občanská výchova a rodinná výchova pro 6. ročník základní školy, nakladatelství Fraus
  • Občanská výchova a rodinná výchova pro 7. ročník základní školy, nakladatelství Fraus
  • Občanská výchova a rodinná výchova pro 8. ročník základní školy, nakladatelství Fraus
  • Občanská výchova a rodinná výchova pro 9. ročník základní školy, nakladatelství Fraus

Projekty:

a) Třídní projekty v rámci výuky – jednotlivá témata (např. osobnostní výchova)
b) Projekt – Normální je nekouřit (6. – 9. ročník)
c) Projekt – Rizikové chování žáků (6. – 9. ročník), každý rok
d) Projekty k volbě povolání

Akce:

a) Renarkon – preventivní program „Buď OK“ – 6.,7. ročník
b) Kurz první pomoci (9.ročník) – teoretická, praktická část, osvědčení o absolvování kurzu (ČČK nebo jiná nabídka)
c) Program: Čas proměn – beseda s děvčaty 6. ročníku, propagační materiály v rámci tématu Změny v životě člověka

Práce na PC:

a) Program: Drogy trochu jinak
b) www.proskoly.cz – učitelé, žáci, rodiče přístupný pod heslem