Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Výchova k občanství

Obsahové vymezení předmětu

Výchova k občanství je integrovaný předmět, který svým vzdělávacím obsahem vyplňuje vzdělávací oblast „Člověk a společnost“, vzdělávací obor „Výchova k občanství“ 1x týdně. Hlavním cílem je přispět k bezproblémovému začlenění jedince do kolektivu třídy, školy i širší společnosti, k přijetí společných hodnot a norem jako je demokracie, úcta k druhým lidem, vzájemná tolerance, nenásilí.

Tematické celky výchovy k občanství:

 • Člověk ve společnosti
 • Člověk jako jedinec
 • Stát a hospodářství
 • Stát a právo
 • Mezinárodní vztahy, globální svět
 • Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 • Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
 • Osobnostní a sociální rozvoj
 • Svět práce

Učebnice:

 • Občanská výchova,rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 6.ročník Fraus
 • Občanská výchova,rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 7..ročník Fraus
 • Občanská výchova,rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 8..ročník Fraus
 • Občanská výchova,rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia 9..ročník Fraus

Vyučující:

Mgr. Alexandra Opletalová
Bc. Klára Klapuchová