Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Matematika

Úvod:

Matematika (z řeckého (mathematikós) = milující poznání; (máthema) = věda, vědění, poznání) je věda, vyznačující se nejvyšší mírou abstrakce a přesnosti. Díky těmto vlastnostem je často označována za královnu věd.

Charakteristickou vlastností matematiky je její důraz na absolutní přesnost metod a nezpochybnitelnost výsledků. Tyto vlastnosti, které matematiku odlišují od všech ostatních vědních disciplín, mají původ již v antickém Řecku. Nejstarším dochovaným příkladem tohoto přístupu je kniha řeckého matematika Euklida pocházející ze 4. století př.n.l.. Dalšími významnými matematiky byli: Newton, Archimédés, Pythagoras, Euler, Gauss, Lagrange, Descartes, Leibniz a mnoho dalších.

Hlavní klasické disciplíny matematiky se vyvinuly ze čtyř praktických lidských potřeb – potřeby počítat při obchodování, z potřeby porozumět vztahům mezi číselně vyjádřeným množstvím, z vyměřování pozemků a staveb a z předpovídání astronomických jevů. Z těchto čtyř potřeb vznikly čtyři klasické matematické disciplíny –aritmetika, algebra, geometrie a matematická analýza, které se zabývají čtyřmi základními oblastmi zájmu matematiky – kvantitou, strukturou, prostorem a změnou.Ve 20. století zaznamenaly ohromný rozvoj disciplíny aplikované matematiky, které slouží jako důležité nástroje v nejrůznějších oborech lidské činnosti.

Matematika v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Vyučující:

Mgr. Alena Gomolová
Mgr. Libuše Staňková

Mgr. Vladimír Janků
Ing. Romana Šebestová

Učebnice:

6. ročník

 • RNDr. Helena Binterová, doc. RNDr. Eduard Fuchs: Matematika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, Aritmetika učebnice, Geometrie učebnice, nakladatelství Fraus
  (k vypůjčení)
 • Odvárko, Kadleček : Matematika pro 6. ročník ZŠ, nakladatelství Prometheus
 • Odvárko, Kadleček : Pracovní sešit z matematiky, nakladatelství Prometheus

7. – 9. ročník

 • Odvárko, Kadleček : Matematika pro 7., 8., 9. ročník ZŠ, nakladatelství Prometheus
 • Odvárko, Kadleček : Pracovní sešit z matematiky pro 7., 8., 9. ročník ZŠ, nakladatelství Prometheus

Doporučená literatura, cvičení z matematiky:

 • Odvárko, Kadleček: Přehled učiva matematiky ZŠ
 • F.Běloun : Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ
 • R.Slouka : Učebnice matematiky pro 5. – 9.roč. ZŠ, nakladatelství FIN
 • Tabulky pro základní školu, nakladatelství Prometheus

Studijní materiály:

 • Učebna Google Classroom

Soutěže a olympiády:

 • Matematická olympiáda (6. – 9. ročník)
 • Pythagoriáda (6. – 8. ročník)
 • Matematický klokan (6. – 9. ročník)

Další doporučené soutěže:

 • Matematický seminář Taktik (6. – 9. ročník)
 • Finanční gramotnost – soutěž (6. – 9. ročník)
 • Moravskoslezský matematický šampionát
 • Logická olympiáda
 • Genius logicus

Výukové programy:

 • DIDAKTA I.,II.
 • Matematika – geometrické konstrukce (DOCTUM)
 • Interaktivní učebnice (Fraus ) – 6., 7., 8. a 9. ročník (i-Pad – 9. ročník)

Exkurze, projekty, akce pro žáky:

 • Dolní oblast Vítkovic – tematické programy pro matematiku II.stupně

Užitečné odkazy:

http://www.testpark.cz/testy/matematika
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths.htm
http://www.matematika.webz.cz/obsah/
http://www.tady.cz/zabavna.matematika/
http://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/
http://www.korthalsaltes.com/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3nsk%C3%A9_t%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8D%C3%ADsel
http://www.matematika.webz.cz/ostatni/trojuhelnik/seminarka.swf
http://www.vyukovematerialy.eu/ma.php
http://www.mathplayground.com/ASB_Index.html
https://khanovaskola.cz/
http://www.matematika.cz/kategorie-zakladni-skola
http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat01.htm
http://dp.martina.jesta.cz/uroky/opakujeme.html