Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Český jazyk a literatura

Úvod:

Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, neboť dobrá úroveň jazykové komunikace a dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk jsou potřebné i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, psát a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání.

Vzdělávací obsah oboru český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, seznámí se se základními literárními směry a s jejich představiteli, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace a produkce literárního textu.

Vyučující:

Mgr. Alexandra Opletalová
Mgr. Petra Stekerová
Mgr. Hana Hekerová

Učebnice:

 • Hošnová a kol: Český jazyk 6. SPN, Praha 2008.
 • Soukal, J.: Čítanka 6. SPN, Praha 2007.
 • Hošnová a kol: Český jazyk 7. SPN, Praha 2008.
 • Soukal, J.: Čítanka 7. SPN, Praha 2007.
 • Hošnová a kol: Český jazyk 8. SPN, Praha 2008.
 • Soukal, J.: Čítanka 8. SPN, Praha 2007.
 • Hošnová a kol: Český jazyk pro ZŠ 9.r , SPN, Praha 2010
 • Soukal , J.: Čítanka pro ZŠ 9.r., SPN, Praha 2008
 • Pracovní sešit – Hravá čeština – TAKTIK pro 6.,7.,8., a 9. ročník
 • Přijímačky v pohodě – Taktik
 • Čítanka pro 6., 7., 8. a 9. ročník – Čtení s porozuměním – Nová škola – Duha
 • Testy z českého jazyka pro 9. třídu – Didaktis

Výukové programy na PC:

 • Terasoft
 • Didakta
 • Testy pro přijímací zkoušky

Doporučená literatura:

 • Melichar – Styblík: Český jazyk – přehled učiva ZŠ. Fortuna, Praha 2000.
 • Seifertová,A.: Cvičebnice k učebnicím ČJ pro 6. – 9. Ročník. Blug 2001.
 • Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ. SPN, Praha 2002
 • Adlt, J.: Literární výchova pro 6.–9. Ročník. Úvod do teorie literatury. Fortuna, Praha 1997.
 • Pravidla českého pravopisu. Pansofia, Praha 1993.
 • Slovník spisovné češtiny. Academia, Praha 2001.
 • Slovník cizích slov

Soutěže, olympiády, projekty

 • recitační soutěž
 • vydávání školního časopisu Školní tornádo
 • Olympiáda z českého jazyka
 • Mladý Démosthenos – řečnická soutěž
 • účast na celorepublikovém projektu Čtení pomáhá
 • beseda, dílny čtení v knihovně v Hrabové
 • návštěva divadelního nebo filmového představení
 • účast na slohově-literárních soutěžích podle nabídky