Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání žáků do 1. tříd šk. r. 2013/2014

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:

Registrační číslo          Rozhodnuto               Registrační číslo          Rozhodnuto

102                                 přijat                            103                                 přijat

104                                  přijat                            105                                 přijat

106                                  přijat                            107                                 přijat

108                                  přijat                            109                                 přijat

110                                   přijat                            111                                  přijat

112                                   přijat                            113                                  přijat

114                                   přijat                            116                                  přijat

117                                   přijat                            118                                  přijat

119                                  přijat                             120                                 přijat

121                                  přijat                             122                                 přijat

123                                 přijat                             126                                 přijat

127                                 přijat                             128                                 přijat

129                                 přijat                             130                                 přijat

132                                 přijat                             133                                 přijat

134                                 přijat                             135                                 přijat

136                                 přijat                             139                                přijat

140                                 přijat                             141                                přijat

143                                 přijat                             144                               přijat

145                                 přijat                             148                               přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 1. 2013 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 24. 1. 2013 na webových stránkách školy www.zshrabova.cz. Tímto dnem se začíná počítat lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

  Mgr. Helena Nováková

    ředitelka školy