ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:

Registrační číslo          Rozhodnuto                     Registrační číslo      Rozhodnuto

101                           přijat                                       102                             přijat

103                          přijat                                       105                             přijat

106                          přijat                                       107                             přijat

108                           přijat                                      109                             přijat

110                            přijat                                      111                              přijat

112                            přijat                                      113                             přijat

115                            přijat                                      116                             přijat

117                            přijat                                      118                             přijat

119                            přijat                                      122                             přijat

123                            přijat                                     124                             přijat

126                            přijat                                     127                             přijat

128                            přijat                                     129                             přijat

130                            přijat                                     131                             přijat

132                            přijat                                     133                             přijat

134                            přijat                                     135                             přijat

137                            přijat                                     139                             přijat

140                           přijat                                      141                             přijat

143                           přijat                                      144                             přijat

145                           přijat                                      147                             přijat

149                           přijat                                                                            

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 2. 2. 2015 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy www.zshrabova.cz. Tímto dnem se začíná počítat lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

v Ostravě 30. 1. 2015

Mgr. Helena Nováková ředitel školy