Platba za pobyt dítěte ve školní družině a školním klubu v 1. pololetí školního roku 2020/2021:

  • za 1. pololetí 500,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 30.9.2020
  • pokud vaše dítě navštěvovalo školní družinu nebo školní klub ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a uhradili jste úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 500,- Kč, bude vám z této částky vráceno 300,- Kč /školné za období duben-červen 2020/
  • o tuto částku si ponížíte úplatu za zájmové vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 /platba bude  200,- Kč/
  • platbu poukazujte na účet školy č. 34533761/0100
  • variabilní symbol:  24 540
  • do poznámek napište: ŠD + příjmení dítěte