OznámeníÍ o vyhlášení řádných voleb do školské rady

Ředitelka Základní školy, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace dle Volebního řádu pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová s účinností od 13. 10. 2014, vyhlašuje řádné volby do školské rady na tříleté funkční období.

Ve volbách se budou volit dva členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, které budou volit zákonní zástupci nezletilých žáků školy, a dva členové z řad pedagogů, které budou volit pedagogičtí pracovníci školy.

Volby se uskuteční v den třídních schůzek v úterý 18. listopadu 2014 ve vestibulu školy od 15:30 h do 18:00 h,tajným hlasováním.

Při vstupu do školy volební komise ověří, zda je volič oprávněn volit. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek s navrženými kandidáty. Zakroužkuje nejvýše dvě pořadová čísla před jmény kandidátů, jimž odevzdává svůj hlas a lístek vhodí do urny. Neplatný hlasovací lístek je takový, na němž je zakroužkováno více pořadových čísel kandidátů, než kolik je v daných volbách voleno (2) nebo na němž není zakroužkováno ani jedno z pořadových čísel kandidátů nebo který je přetržen.

Návrhy na kandidáty do školské rady lze podávat volební komisi nejpozději 14 dnů před konáním voleb. Pedagogičtí pracovníci školy podávají návrh kandidátů na zástupce pedagogů, zákonní zástupci nezletilých žáků podávají návrh kandidátů na zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků. Seznamy kandidátů budou zveřejněny ve vestibulu školy a na webových stránkách školy nejpozději 4. listopadu 2014.

Vyhlášení výsledků voleb, jména a příjmení zvolených členů školské rady bude zveřejněno na webových stránkách školy.

Ostrava – Hrabová 11. října 2014
Mgr. Helena Nováková, ředitel školy