Ozdravný pobyt Suchá Rudná

Ve dnech 3. 4. – 16. 4. 2018 se žáci šestého ročníku zúčastnili ozdravného pobytu financovaného z příspěvku Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší z rozpočtu statutárního města Ostravy. Akce se zúčastnilo 55 žáků 6. ročníku II. stupně naší školy a 6 pedagogických pracovníků – učitelů, studentů OU. Ozdravný pobyt byl realizován v prostředí Jeseníků – Suchá Rudná, hotel Paramon.

Pedagogové si pro žáky připravili bohatý vzdělávací a sportovní program doplněný o různé aktivity v místním prostředí. Dopoledne se žáci věnovali školní výuce, projektovému vyučování se zaměřením na matematiku, přírodopis, fyziku, zeměpis a český a anglický jazyk. V rámci těchto aktivit byly široce využívány mezipředmětové vztahy, žáci pracovali formou rozmanitých metod výuky, pracovali s iPady, doplňovali různé pracovní listy. Dopoledne bylo věnováno i na procházku do okolí s návštěvou a ochutnávkou mléčných výrobků z místní Ekofarmy „Farmu U Stromovouse“. Odpoledne žáci soutěžili v terénních hrách (Hledání pokladu, Hřebenovka, Orientace v terénu s buzolou), věnovali se pobytu v přírodě, hráli různé míčové a společenské hry, pracovali s lesním materiálem, naučili se základům uzlování, morseovky. Pro žáky proběhla i beseda se Správou CHKO Jeseníky. Během večerního programu si vytvořili svůj autoportrét, soutěžili v turnaji v piškvorkách, tvořili různé výrobky, rozvíjeli si své technické dovednosti. Proběhly i zábavné soutěže mezi třídami, skupinami, oblíbená diskotéka, táborák, stezka odvahy a mnoho dalších aktivit.

Pro žáky byly připraveny i celodenní projektové dny (Fyzika lidského těla, Den Země). Žáci během nich plnili různé teoretické a praktické úkoly. Kromě výuky byly pro žáky připraveny i dva celodenní turistické výlety. Během těchto výletů žáci vystoupali na nejvyšší horu Jeseníku – Praděd, navštívili Karlovu Studánku, město Jeseník, vydali se na prohlídku expozic ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, prohlédli si jeskyně Na Pomezí.

Ve druhé části ozdravného pobytu proběhl i třídenní doprovodný program ozdravného charakteru, který zajišťovalo SVČ Ostrava-Zábřeh. V průběhu tohoto programu se žáci aktivně zapojovali do různých sportovních aktivit, her, soutěží, workshopů. Tento program byl cíleně zaměřen na formování a upevňování vztahů v kolektivu a na vazby mezi třídami.

Žáci pracovali na ozdravném pobytu v různých týmech, skupinách, poznávali sami sebe a své spolužáky při různých činnostech a aktivitách, vedli si své složky Pokojovky (pracovní listy z celodenních výletů). Všechny aktivity, soutěže, projekty žáků byly postupně bodovány a následně pak vyhodnoceny. Celý ozdravný pobyt se vydařil, splnil svůj smysl a účel, žáci si odvezli domů spoustu nových zážitků. Celý průběh pobytu byl kladně hodnocen nejen žáky a pedagogy, ale i zákonnými zástupci žáků.

Ing. Romana Šebestová