Informace k zahájení přítomnosti žáků I.stupně ve škole

Přítomnost žáků I.stupně ve škole od 25.5. 2020 

Žáci budou přicházet do prostoru před školou v určený čas pro danou třídu dle rozpisu uvedeného níže. Před školou se neshlukují a dodržují rozestupy. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáky s tímto seznámili. Další poučení žáků provedou třídní učitelé.

V určený čas žáky přebírá před budovou školy třídní učitel.

25.5. tj. v den zahájení výuky musí žák odevzdat „Čestné prohlášení“ a žáci, kteří zůstávají na odpolední aktivity také řádně vyplněný „Zápisní lístek“. V případě, že žák vyplněné dokumenty neodevzdá, nemůže se výuky účastnit.

Každý žák bude mít s sebou 2 ks roušek a sáček na jejich uložení, přezutí a další školní potřeby.

Stravování je zajištěno ve ŠJ formou teplého jídla.

Žáci, kteří zůstávají na odpolední aktivity, budou vzhledem k organizaci odchodů, uvolňování vždy v celou hodinu, na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Zajištění odpoledních aktivit je maximálně do 16.00 hod.

Informace k organizaci výuky

Rozpis příchodů a ukončení výuky

Čestné prohlášení

Zápisní lístek na odpolední aktivity