Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Informace pro zákonné zástupce žáků k uzavření II. pololetí školního roku 2019/2020

 Konzultační třídní on-line schůzky

 • uskuteční se v termínu od 8.6. do 11.6.2020, přesný termín, způsob a pokyny k on-line přihlášení sdělí zákonným zástupcům žáků TU
 • informace o prospěchu žáků
 • informace k ukončení školního roku

 

Hodnocení žáků ve II.pololetí

 • dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020
 • žáci budou na vysvědčení hodnocení známkou, která bude vycházet z podkladů pro hodnocení získaných ve II.pololetí v době, kdy žák docházel řádně do školy, a s přihlédnutím:
 1. k podkladům pro hodnocení získaných při on-line výuce (plnění zadaných úkolů, samostatnost práce a její výsledky, aktivní přístup k výuce, zvládnutí práce s technologiemi, sebehodnocení žáka),
 2. k podkladům získaným při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době nepovinné docházky do školy
 3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
 • na vysvědčení nebudou hodnoceny výchovné předměty

 

Předání vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020

 • žáci, kteří byli osobně přítomní ve škole od 25.5., převezmou vysvědčení 30.6. 2020 v 8.00 hod.
 • ostatní žáci nebo zákonní zástupci žáků si vysvědčení mohou převzít dne 30.6. 2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod. u TU
 • nevyzvednutá vysvědčení budou uložena k vyzvednutí na sekretariátu školy

 

Odevzdávání a převzetí učebnic

 • proběhne po zahájení školního roku v prvním zářijovém týdnu
 • žáci 9. ročníku a další žáci, kteří odcházejí, předají učebnice dle pokynů TU v posledním červnovém týdnu

 

Žádosti o přijetí do školní družiny a přihlášky do školního klubu pro školní rok 2020/2021

 • formuláře odevzdají zákonní zástupci žáků do 19.6. 2020
 • bližší informace a formuláře jsou k dispozici na webu školy
 • úplata za ŠD a ŠK za 3 měsíce, kdy zájmové vzdělávání neprobíhalo, bude převedena na příští školní rok dle přihlášek nebo vrácena na účet, pokud žák nebude v příštím školním roce do ŠD nebo ŠK přihlášen

 

Informace ŠJ k vyúčtování stravného za školní rok 2019/2020 – zveřejněny na webu školy