Evropský den jazyků (European Day of Languages)

Evropský den jazyků se připomíná každoročně 26. září na základě prohlášení Rady Evropy s cílem propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.

Do projektu EDJ se již tradičně koncem měsíce září zapojuje i naše škola. V rozmezí dvou až čtyř vyučovacích hodin se žáci 1.a 2. stupně (konkrétně od 3. po 9. ročníky) aktivně zapojují do plnění různých úkolů v cizích jazycích, které se na naší škole vyučují. Jsou to jazyk anglický, německý a od letošního školního roku i jazyk ruský, který se dle své volby začali žáci povinně učit v 7. a 8. ročníku.

Samotné konkrétní projekty Evropského dne jazyků měly různou podobu odpovídající jazykové úrovni žáků. Ti například vyráběli učební kartičky s obrázky jak anglické, tak i ruské abecedy. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se zaměřili na pohádky či povídky v anglickém originále, dále vypracovávali projekty zaměřené na rozšíření znalostí o reáliích daných zemí. Žáci 9. ročníku vyplňovali pracovní listy (handouts) ke shlédnutému filmu v anglickém znění „Keeping Mum“.

Konkrétně například v německém jazyce, který se na naší škole vyučuje jako další cizí jazyk v 7. a 8. ročníku a jako volitelný předmět v 9. ročníku, vytvořili žáci pracovní skupiny, které vypracovaly cizojazyčný projekt na téma „Německy mluvící země“. Většina žáků si zvolila Německo, ostatní Rakousko a Švýcarsko.

Všechny ročníky měly v zadání vypracovat plakát obsahující typické prvky a popisky dané pro německy mluvící zemi. V 7. ročníku vzhledem k faktu, že se žáci německý jazyk začali učit teprve před necelým měsícem, tito vyhledávali správná slova v cizojazyčném slovníku. Žáci 8. a především 9. ročníku se již snažili o ucelenou textovou propagaci vybrané země. Obsahem byly například symboly dané země, postavy z historie, národní produkty, příroda, turistický ruch, sport, jídlo, pití, zeměpisné údaje i politika.

Některé z pěkných prací, které žáci za všechny tři cizí jazyky vypracovali, byly vystaveny na nástěnkách cizích jazyků.

Do projektu Evropského dne jazyků se naše škola jistě zapojí i příští školní rok, neboť se stal nedílnou součástí zpestření výuky cizím jazykům.

Mgr. Eva Machejová
Mgr.Martin Němec