Další postup v přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 2015/2016

1. Přijímací řízení na ŠŠ končí k  31. 8. 2015.

2. Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky  či pohovoru, je nutno oznámit toto řediteli příslušné SŠ a doložit písemně, a  to nejpozději do 3 dnů po konání přij. zkoušky. Ředitel SŠ musí vypsat náhradní termín, a to do 30. 4. 2015. V potvrzení od lékaře nutno uvést „žák nebyl způsobilý k vykonání přijímací zkoušky“.

3Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na budově SŠ, na internetu. Bude zasláno žákům pouze rozhodnutí o nepřijetí na SŠ na adresu trvalého bydliště do 5 dnů po konání přijímací zkoušky, nejdříve však  23. dubna 2015.

4. Možno se odvolat proti nepřijetí. Toto je v kompetenci ředitele SŠ. Nutno dodržet termín pro zaslání odvolání  ( do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí), nutno uvádět opodstatněné důvody, doplnit zájmy, koníčky, atd.  Toto odvolání již vyřizuje zákonný zástupce žáka. Odvolání platí pouze pro žáky, kteří nebyli přijati z důvodu lepších výsledků ostatních žáků.  Přihlášky pro další kola si žáci zajistí sami, další postup je stejný jako v 1. kole.

5. Do dalších kol PŘ si mohou žáci podat libovolný počet přihlášek. Také počet kol přijímacích řízení ve středních školách do zahájení nového školního roku není omezen. Přihlášky musí být potvrzeny ZŠ a zákonný zástupce žáka musí podat přihlášku přímo řediteli SŠ.     K přihlášce je opět nutno  přiložit  doplňující  materiály (diplomy, hodnocení  z kroužků, rozhodnutí o zdrav. znevýhodnění, posudek školského  poradenského zařízení  – PPP, apod.).

6. Potvrzení od lékaře se přiloží pouze v případě, že SŠ si toto žádá.

7. Pokud nebude žák přijat do konce června 2015, musí si sám spolu se  zákonnými zástupci zajistit vyplnění a odeslání přihlášky na SŠ. Tzn. vyplní přihlášku, nevyplňuje známky z 8. a 9. třídy, nevyžaduje podpis  ředitele základní školy, ale musí přiložit kopie vysvědčení za 8. a  9. třídu a předá přímo středním  školám.

8. Informace o dalších kolech přijímacího řízení lze opatřit na středních  školách, které tato kola vyhlašují, nebo na příslušném krajském úřadu. (vývěsní tabule či internet-www.kr-moravskoslezsky.cz)

9. Upozornění pro přijaté žáky. Dalších kol se mohou účastnit pouze ti uchazeči, kteří nebyli přijati v předchozím kole.

10. Pokud jsem byl přijat na SŠ a chci na ni v září nastoupit, musím do 10 pracovních  dnů odevzdat na SŠ vyplněný zápisový lístek (zanesou osobně/zašlou poštou  rodiče). Pokud budu přijat i na jiné školy, musím se rychle rozhodnout, kterou si vyberu. Zápisový lístek mohu ze SŠ stáhnout na jinou SŠ pouze v případě přijetí na základě odvolání !!!!!

 Mgr.  Alena Gomolová
výchovný poradce