Další postup v přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 2015/2016

 1. Přijímací řízení na ŠŠ  končí k 31. 8. 2016.

 2. Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky či pohovoru, je nutno oznámit toto řediteli příslušné SŠ a doložit písemně,  a to nejpozději do 3 dnů po konání přijímací zkoušky.  Ředitel SŠ musí vypsat náhradní termín.  (Náhradní termín testů CERMAT –  13. 5. 2016).
  V potvrzení od lékaře nutno uvést „žák nebyl způsobilý k vykonání přijímací zkoušky“.

 1. Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na budově SŠ, na internetu. Bude zasláno žákům pouze rozhodnutí o nepřijetí na SŠ na adresu trvalého bydliště do 5 dnů po konání přijímací zkoušky, nejdříve však dubna 2016.
 1. Možno se odvolat proti nepřijetí. Toto je v kompetenci ředitele SŠ. Nutno dodržet termín pro zaslání odvolání  (do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí), nutno uvádět opodstatněné důvody, doplnit zájmy, koníčky, atd. Toto odvolání již vyřizuje zákonný zástupce žáka. Odvolání platí pouze pro žáky, kteří nebyli přijati z důvodu lepších výsledků ostatních žáků.     Přihlášky pro další kola si žáci zajistí sami, další postup je stejný jako v 1.kole.
 1. Do dalších kol PŘ si mohou žáci podat libovolný počet přihlášek. Také počet kol přijímacích řízení ve středních školách do zahájení nového školního roku není omezen. Přihlášky musí být potvrzeny ZŠ a zákonný zástupce žáka musí podat přihlášku přímo řediteli SŠ. K přihlášce je opět nutno přiložit doplňující materiály (diplomy, hodnocení z kroužků, rozhodnutí o zdrav.  znevýhodnění, posudek školského poradenského zařízení  – PPP, apod.).
 1. Potvrzení od lékaře se přiloží pouze v případě, že SŠ si toto žádá.
 1. Pokud nebude žák přijat do konce června 2016, musí si sám spolu se    zákonnými zástupci zajistit vyplnění a odeslání přihlášky na SŠ. Tzn. vyplní přihlášku, nevyplňuje známky z 8. a 9. třídy, nevyžaduje podpis ředitele základní školy, ale musí přiložit kopie vysvědčení za 8. a 9. třídu   a předá přímo středním školám.
 1. Informace o dalších kolech přijímacího řízení lze opatřit na středních     školách, které tato kola vyhlašují , nebo na příslušném krajském úřadu.     (vývěsní tabule či internet-www.kr-moravskoslezsky.cz)
 1. Upozornění pro přijaté žáky –  Dalších kol se mohou účastnit pouze ti     uchazeči, kteří nebyli přijati v předchozím kole.
 1. Pokud byl žák přijat na SŠ a chce na ni v září nastoupit, musí do 10 pracovních dnů odevzdat na SŠ vyplněný zápisový lístek (osobně/zašlou poštou rodiče). Pokud bude přijat i na jiné školy, musí se   rychle rozhodnout, kterou si vybere. Zápisový lístek lze ze SŠ stáhnout na  jinou SŠ pouze v případě přijetí na základě odvolání !!!!!

Mgr. Alena Gomolová
výchovný poradce