Činnosti školy » Výchovné poradenství

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Alena Gomolová

kontaktní osoba pro spolupráci s odbornými pracovišti

Konzultační hodiny:
Středa: 12.50 – 13.30 hod.

po dohodě kdykoliv mimo vyučování
Tel.: 599 507 127

email: [email protected]

Školní poradenské pracoviště, které vám může pomoci v řešení problémů, je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem.

 NÁPLŇ PRÁCE:

    • Můžete se na nás obrátit, máte-li pochybnosti, zda je Vaše dítě dost zralé k nástupu do první třídy nebo máte jakékoliv jiné výchovné problémy.
    • Spolupracujeme s odbory péče o dítě, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem.
    • Pomůžeme Vám, trpí-li Vaše dítě poruchou učení nebo má jiné problémy se vzděláváním či chováním.
    •  Poradíme Vám s výběrem vhodné střední školy, zajistíme informační materiály, konzultaci na Úřadu práce v Ostravě.

 

PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

Naše škola již dlouhodobě věnuje soustavnou péči dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Pro dyslektiky, dysgrafiky, dysortografiky, dyskalkuliky a další, u nichž bylo na základě vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně (PPP) či speciálním pedagogickém centru (SPC) doporučeno podpůrné opatření, vytváříme ve spolupráci s rodiči optimální podmínky pro vzdělávání.  Těmto dětem je poskytována péče nad rámec jejich školních povinností buď formou předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga, nebo prostřednictvím pedagogické intervence v rozsahu 1 hodiny týdně. Zajišťujeme také logopedickou péči v kroužku Mluvíme správně. Rodiče a žáci mohou využít i konzultací se školním psychologem.

Některé děti mají sestaveny své individuální vzdělávací plány. V jejich rámci je možné upravit rozsah učiva, metody výuky a způsoby hodnocení. Snažíme se najít pro dítě takové postupy, aby byl jeho handicap srovnán a ono mohlo zažít úspěch jako jeho spolužáci.

Pro optimální výsledek je nutná pravidelná a zodpovědná spolupráce všech tří stran, tj. žáka, pedagoga a zákonného zástupce.

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem

(žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán žáka, doučování)

Podpůrná opatření, předmět speciální pedagogické péče, pedagogická intervence, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán žáka.

Dle vyhlášky jsou žákům doporučena podpůrná opatření I. – V. stupně a jsou vedeni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Konstrukce stupňů podpůrných opatření vychází z očekávané míry a rozsahu podpory pro žáka, která se odvíjí vždy od jeho individuálních potřeb, v závislosti na povaze jeho speciálních vzdělávacích potřeb, na okolnostech souvisejících s jeho zdravotním stavem, nakolik se jeho specifické obtíže promítají do průběhu jeho vzdělávání. Vždy je zohledňována také možnost rodiny poskytovat žákovi podporu ve vzdělávání a zejména v přípravě na vzdělávání.

První stupeň podpůrného opatření (PO 1) je zajišťován školou dle doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC). Zohledňují se různé možnosti zvolených metod výuky, doporučuje se pracovat s pestrou škálou organizačních forem výuky. Předpokládá se, že škola přistoupí při selhávání žáka nejprve k posílení přímé podpory pedagogem ve výuce, a pokud ta se ukáže jako neúčelná, přistoupí k vypracování plánu pedagogické podpory (PLPP). Cílem přitom je formulovat pozorované výukové obtíže a zaměřit pedagogovu pozornost na hledání možných intervencí v oblasti forem a metod výuky, organizace výuky, hodnocení a používaných pomůcek.

Plán pedagogické podpory (PLPP) je co 3 měsíce vyhodnocován a konzultován se zákonnými zástupci žáka. Poté může být doporučeno, aby navštívili školské poradenské zařízení.

Individuální vzdělávací plán (IVP) je vždy doporučen školským poradenským zařízením (ŠPZ), nastaven a dodržován ve výuce, po roce vyhodnocen, konzultován se zákonným zástupcem.

Pedagogická intervence (PI) je prováděna učiteli dle doporučení ŠPZ. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku.

Předmět speciální pedagogické péče (PSPP) je realizován v odpoledních hodinách speciální pedagožkou.

Předmět speciálně pedagogické péče může zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. PSPP je v tomto školním roce poskytován speciálním pedagogem, který pracuje s žákem ve skupině nebo individuálně dle doporučení ŠPZ.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Doučování může být také využito pro žáky, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí učiva např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Doučování žáků probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech. Pokud je žák na doučování přihlášen, je pro něj doučování povinné a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.

                                                      Mgr. Alena Gomolová, výchovný poradce

 

Postup při vyplňování přihlášek na SŠ

 1. Přihláška s vyplněnou druhou stranou (známky a průměry, parafa TU) bude předána žákovi třídním učitelem s výpisem z vysvědčení 30.1.2020.

2. Rodiče s žákem vyplní první stranu přihlášky (2 školy, správný kód oboru), dle vzoru proškrtnou. Obě zvolené školy a obory uvede žák na jednu přihlášku v pořadí podle své preference.

 3. Takto vyplněnou přihlášku rodiče okopírují (2ks) a obě identická vyhotovení žák i rodiče podepíší.

 4. Obě vyplněné přihlášky přinese žák do školy výchovné poradkyni nejpozději 7. 2. 2020 ke kontrole a orazítkování školou.

 5. Výchovná poradkyně vrátí přihlášky zpět žákovi.

 6. U škol, které vyžadují Potvrzení lékaře žáci 1 nebo 2 přihlášky potvrdí u lékaře.

 7. Rodiče předají přihlášky osobně nebo zašle poštou s časovou rezervou nejpozději do 1. 3. 2020 na uvedené střední školy.

Mgr. Alena Gomolová

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

Přijímací řízení na SŠ

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Jak připravit dítě na vstup do školy