Činnosti školy » Výchovné poradenství

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Alena Gomolová

kontaktní osoba pro spolupráci s odbornými pracovišti

Konzultační hodiny:
Úterý: 11.40 – 12.30 hod.

po dohodě kdykoliv mimo vyučování
Tel.: 599 507 127

email: [email protected]

Školní poradenské pracoviště, které vám může pomoci v řešení problémů, je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem.

 NÁPLŇ PRÁCE:

  • Můžete se na nás obrátit, máte-li pochybnosti, zda je Vaše dítě dost zralé k nástupu do první třídy nebo máte jakékoliv jiné výchovné problémy. Spolupracujeme s odbory péče o dítě, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem.
  • Pomůžeme Vám, trpí-li Vaše dítě poruchou učení nebo má jiné problémy se vzděláváním či chováním.
  •  Poradíme Vám s výběrem vhodné střední školy, zajistíme informační materiály, konzultaci na Úřadu práce v Ostravě.

 

PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

Naše škola již dlouhodobě věnuje soustavnou péči dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Pro dyslektiky, dysgrafiky, dysortografiky, dyskalkuliky a další, u nichž bylo na základě vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně (PPP) či speciálním pedagogickém centru (SPC) doporučeno podpůrné opatření, vytváříme ve spolupráci s rodiči optimální podmínky pro vzdělávání.  Těmto dětem je poskytována péče nad rámec jejich školních povinností buď formou předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga, nebo prostřednictvím pedagogické intervence v rozsahu 1 hodiny týdně. Zajišťujeme také logopedickou péči v kroužku Mluvíme správně. Rodiče a žáci mohou využít i konzultací se školním psychologem.

Některé děti mají sestaveny své individuální vzdělávací plány. V jejich rámci je možné upravit rozsah učiva, metody výuky a způsoby hodnocení. Snažíme se najít pro dítě takové postupy, aby byl jeho handicap srovnán a ono mohlo zažít úspěch jako jeho spolužáci.

Pro optimální výsledek je nutná pravidelná a zodpovědná spolupráce všech tří stran, tj. žáka, pedagoga a zákonného zástupce.

Mgr. Alena Gomolová

Přijímací řízení na SŠ

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Jak připravit dítě na vstup do školy