Činnosti školy » Výchovné poradenství

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Alena Gomolová

kontaktní osoba pro spolupráci s odbornými pracovišti

Konzultační hodiny:
Středa: 12.50 – 13.30 hod.

po dohodě kdykoliv mimo vyučování
Tel.: 599 507 127

email: [email protected]

Školní poradenské pracoviště, které vám může pomoci v řešení problémů, je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem.

 NÁPLŇ PRÁCE:

    • Můžete se na nás obrátit, máte-li pochybnosti, zda je Vaše dítě dost zralé k nástupu do první třídy nebo máte jakékoliv jiné výchovné problémy.
    • Spolupracujeme s odbory péče o dítě, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem.
    • Pomůžeme Vám, trpí-li Vaše dítě poruchou učení nebo má jiné problémy se vzděláváním či chováním.
    •  Poradíme Vám s výběrem vhodné střední školy, zajistíme informační materiály, konzultaci na Úřadu práce v Ostravě.

 

PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

Naše škola již dlouhodobě věnuje soustavnou péči dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Pro dyslektiky, dysgrafiky, dysortografiky, dyskalkuliky a další, u nichž bylo na základě vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně (PPP) či speciálním pedagogickém centru (SPC) doporučeno podpůrné opatření, vytváříme ve spolupráci s rodiči optimální podmínky pro vzdělávání.  Těmto dětem je poskytována péče nad rámec jejich školních povinností buď formou předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga, nebo prostřednictvím pedagogické intervence v rozsahu 1 hodiny týdně. Zajišťujeme také logopedickou péči v kroužku Mluvíme správně. Rodiče a žáci mohou využít i konzultací se školním psychologem.

Některé děti mají sestaveny své individuální vzdělávací plány. V jejich rámci je možné upravit rozsah učiva, metody výuky a způsoby hodnocení. Snažíme se najít pro dítě takové postupy, aby byl jeho handicap srovnán a ono mohlo zažít úspěch jako jeho spolužáci.

Pro optimální výsledek je nutná pravidelná a zodpovědná spolupráce všech tří stran, tj. žáka, pedagoga a zákonného zástupce.

Mgr. Alena Gomolová

Postup při vyplňování přihlášek na SŠ

 1. Přihláška s vyplněnou druhou stranou (známky a průměry, parafa TU) bude předána žákovi třídním učitelem s výpisem z vysvědčení 30.1.2020.

2. Rodiče s žákem vyplní první stranu přihlášky (2 školy, správný kód oboru), dle vzoru proškrtnou. Obě zvolené školy a obory uvede žák na jednu přihlášku v pořadí podle své preference.

 3. Takto vyplněnou přihlášku rodiče okopírují (2ks) a obě identická vyhotovení žák i rodiče podepíší.

 4. Obě vyplněné přihlášky přinese žák do školy výchovné poradkyni nejpozději 11. 2. 2020 ke kontrole a orazítkování školou.

 5. Výchovná poradkyně vrátí přihlášky zpět žákovi.

 6. U škol, které vyžadují Potvrzení lékaře žáci 1 nebo 2 přihlášky potvrdí u lékaře.

 7. Rodiče předají přihlášky osobně nebo zašle poštou s časovou rezervou nejpozději do 1. 3. 2020 na uvedené střední školy.

Mgr. Alena Gomolová

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

Přijímací řízení na SŠ

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Jak připravit dítě na vstup do školy