Činnosti školy » Školní družina

Školní rok 2017/2018, Školní rok 2016/2017, Školní rok 2015/2016, Školní rok 2014/2015

S platností od 1.6.2016 dochází ke změně v Řádu školní družiny.

O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ve správním řízení ředitel školy na základě žádosti o přijetí žáka do školní družiny, kterou podává zákonný zástupce žáka, a na základě splněných kritérií pro přijetí.

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD

Žádost o přijetí žáka do ŠD

 

Základní informace:

Telefon:      599 507 125,   773 791 604
Email: [email protected]

Vedoucí školní družiny: Tomíčková Šárka

Vyučující předávají žáky po skončení vyučování p. vychovatelkám. Odchody domů jsou stanoveny vždy na celou hodinu, s výjimkou po 15 hodině (15:30). Žák, který jde sám, v uvedenou hodinu opustí budovu školy a zákonní zástupci plně přebírají odpovědnost.

V mimořádných případech zákonný zástupce (jím pověřená osoba) zazvoní na vrátnici, zapíše svůj příchod a vyzvedne si dítě ze ŠD, poté, zapíše svůj odchod. Uvědomte si, že svým nečekaným příchodem můžete narušit probíhající výchovně vzdělávací činnost ve školní družině. Zároveň upozorňujeme, že v době od 14 hod do 14:50 můžeme být za příznivého počasí s dětmi mimo školní družinu (pobyt na hřišti, vycházka do okolí apod.) a není možné se vrátit zpět dříve.
Odchod v jinou dobu (z důvodu návštěvy lékaře, rodinných důvodů apod.) musí mít žák zapsán v družinovém deníčku, kde bude přesně stanoven den, čas a způsob odchodu a podpis.
V žádném případě nelze žáka samotného pustit domů na telefonické zavolání. V tomto případě si jej musíte vyzvednout osobně.

  • provoz ŠD je od 6:00 do 8:00 a po skončení vyučování do 16:15 hodin
  • rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve ŠD
  • žáci jsou z družiny uvolňování dle údajů zákonných zástupců na zápisním lístku
  • mimořádně může žák odejít ze ŠD pouze na základě písemné žádosti v zápisníku ŠD, který je žák povinen nosit každý den
  • všechny děti musí mít řádně označeny své věci

 

Platba za pobyt dítěte ve školní družině:

  • za 1. pololetí 300,- Kčse splatností do 30.9.2017
  • za 2. pololetí 300,- Kčse splatností do 31.1.2018
  • platbu poukazujte na účet školyč. 34533761/0100
  • variabilní symbol  24 540
  • do poznámek napište: ŠD + příjmení dítěte

Oddělení školní družiny:

                    Vychovatelka Třída Umístění
I. oddělení Tomíčková Šárka 1. B, 5. roč. ŠD
II. oddělení Bc. Kraváriková Kateřina 1. A ŠD
III. oddělení Bc. Valderová Barbora 2. A, 2. B ŠD
IV. oddělení Kořistková Blažena 3. B, 4. B Přízemí, vpravo
V. oddělení Mgr. Tesarčíková Eva 3. A, 4. A Přízemí, vlevo

V době konání třídních schůzek a konzultací, bude pro děti navštěvující školní družinu otevřena družina do ukončení schůzek.