Činnosti školy » Školní družina

Akce školní družiny

Školní družina a školní klub

Provoz školní družiny:
Ranní provoz: 6:00 – 8:00 hod.
Odpolední provoz: 11:25 – 16:30 hod.
Žádáme rodiče, aby v době od 13:45 do 15:00 hod. nevyzvedávali žáky ze školní družiny (vycházky, různé zájmové činnosti).                     

Provoz školního klubu:

Ranní provoz: 6:00 – 8:00 hod.
Odpolední provoz: 12:25 – 16:30 hod.

Odchod žáka ze ŠK je z organizačních důvodů možný nejdříve v 15.00 hod., aby nebyla narušena hlavní zájmová činnost.

 Platba za pobyt dítěte ve školní družině a školním klubu:

  • za 1. pololetí 500,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 30.9.2020
  • za 2. pololetí 500,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 31.1.2021
  • platbu poukazujte na účet školy č. 34533761/0100
  • variabilní symbol:  24 540
  • do poznámek napište: ŠD + příjmení dítěte

V letošním školním roce 2019/2020 má školní družina celkem 4 oddělení s kapacitou 110 žáků. Školní klub má kapacitu 30 žáků.

Tel. číslo na školní družinu: 599 507 125,   773 791 604
Email: [email protected]

  1. oddělení – vychovatelka Mgr. Petra Dvorská, 2. A, 3. B
  2. oddělení – vychovatelka Mgr. Eva Tesarčíková, 2. B, 3. B
  3. oddělení – vychovatelka Bc. Barbora Valderová, 1. B, 4. A, 4. B  
  4. oddělení – vedoucí vychovatelka Bc. Petra Sedliáková, 1. A, 3. A

Školní klub – vychovatelka  Šárka Tomíčková, (1. patro, učebna č. 55) 4. A, 4. B, 5. B, 6. A, 6. B

V době konání třídních schůzek a konzultací, bude pro děti navštěvující školní družinu otevřena družina do ukončení schůzek.

S platností od 1. 9. 2019 dochází ke změně v Řádu školní družiny a školního klubu.

O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ve správním řízení ředitel školy na základě žádosti o přijetí žáka do školní družiny, kterou podává zákonný zástupce žáka, a na základě splněných kritérií pro přijetí.

Vyučující předávají žáky po skončení vyučování p. vychovatelkám. Žáci jsou z družiny a klubu uvolňování dle údajů zákonných zástupců na zápisním lístku. Odchody domů jsou stanoveny vždy na celou hodinu, s výjimkou po 15 hodině (15:30). Žák, který jde sám, v uvedenou hodinu opustí budovu školy a zákonní zástupci plně přebírají odpovědnost.

V mimořádných případech zákonný zástupce (jím pověřená osoba) zazvoní na vrátnici, zapíše svůj příchod a vyzvedne si dítě ze ŠD nebo ŠK, poté, zapíše svůj odchod.

Odchod v jinou dobu (z důvodu návštěvy lékaře, rodinných důvodů apod.) musí mít žák zapsán v družinovém deníčku, kde bude přesně stanoven den, čas a způsob odchodu a podpis.
V žádném případě nelze žáka samotného pustit domů na telefonické zavolání. V tomto případě si jej musíte vyzvednout osobně.

Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve ŠD a ŠK.

Všechny děti musí mít řádně označeny své věci.

Režim dne ve školní družině

 

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2020-21

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD ve školním roce 2020-2021

Žádost o přijetí žáka do ŠD 2020/2021

Kritéria pro přijetí žáka do ŠK 2020/2021

Přihláška žáka do ŠK 2020/2021