Činnosti školy » Školní družina

Akce školní družiny

Školní družina a školní klub

Kontakt:

Telefon:                   773 791 604
Email:                        [email protected]

Provoz školní družiny:

Ranní provoz: 6:00 – 8:00 hod.
Odpolední provoz: 11:25 – 16:30 hod.

Do ranní družiny je možné přivést děti od 6:00 do 7:20 hodin.

Provoz školního klubu:

Ranní provoz: 6:00 – 8:00 hod.
Odpolední provoz: 12:35 – 16:30 hod.

Žádáme rodiče, aby upřednostňovali vyzvedávání dětí vždy v celou hodinu (13, 14, 15), aby nedocházelo k narušování zájmových činností. V době od 14 do 15 hodin budou děti venku (za příznivého počasí).

Vyučující předávají žáky po skončení vyučování p. vychovatelkám. Žáci jsou z družiny a klubu uvolňování dle údajů zákonných zástupců na zápisním lístku. Žák, který jde sám, v uvedenou hodinu opustí budovu školy a zákonní zástupci plně přebírají odpovědnost.

Vámi vyplněné údaje (časy vyzvedávání dětí či samostatný odchod dítěte v konkrétní hodinu) jsou pro nás závazné a musím se jimi řídit. Odchod v jinou dobu (z důvodu návštěvy lékaře, rodinných důvodů apod.) musí mít žák zapsán v družinovém deníčku, kde bude přesně stanoven den, čas, způsob odchodu a podpis. Deníček žák předloží vychovatelce ihned po příchodu do družiny (klubu).

V žádném případě nelze žáka samotného pustit domů na telefonické zavolání. V tomto případě si jej musíte vyzvednout osobně.

Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve ŠD a ŠK.

Všechny děti musí mít řádně označeny své věci.

Prosíme rodiče, aby dětem dali vhodné oblečení na pobyt venku.

Informace k zahájení:

Družina začíná v úterý 1. 9. 2020. V tento den však nebude ranní družina. Ranní družina začíná od středy 2. 9. 2020 dle běžného provozu školní družiny.

Zápisní lístky si prosím vyzvedněte v úterý 1. 9. 2020 a co nejdříve je doneste vyplněny. 

Děti, které jsou přihlášeny do družiny nebo do klubu a nebudou chodit od prvního dne, musí mít písemnou omluvenku nebo si je musíte vyzvednout osobně.

Platba za pobyt dítěte ve školní družině a školním klubu
v 1. pololetí školního roku 2020/2021:

  • za 1. pololetí 500,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 30.9.2020
  • pokud vaše dítě navštěvovalo školní družinu nebo školní klub ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a uhradili jste úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 500,- Kč, bude vám z této částky vráceno 300,- Kč /školné za období duben-červen 2020/
  • o tuto částku si ponížíte úplatu za zájmové vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 /platba bude  200,- Kč/
  • platbu poukazujte na účet školy č. 34533761/0100
  • variabilní symbol:  24 540
  • do poznámek napište: ŠD + příjmení dítěte

Oddělení:

  1. oddělení – vedoucí vychovatelka Bc. Petra Sedliáková
  2. oddělení – vychovatelka Bc. Barbora Valderová 
  3. oddělení – vychovatelka Mgr. Petra Dvorská
  4.  oddělení – vychovatelka Šárka Tomíčková

Školní klub – vychovatelka Patricie Procházková, DiS

V době konání třídních schůzek a konzultací, bude pro děti navštěvující školní družinu otevřena družina do ukončení schůzek.

S platností od 1. 9. 2019 dochází ke změně v Řádu školní družiny a školního klubu. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ve správním řízení ředitel školy na základě žádosti o přijetí žáka do školní družiny, kterou podává zákonný zástupce žáka, a na základě splněných kritérií pro přijetí.

Dětem do družiny prosím nedávejte mobilní telefony, tablety ani jinou elektroniku či cennosti (peníze). Za přinesené hračky a další věci nenesou vychovatelky zodpovědnost.

Režim dne ve školní družině

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2020-21

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD ve školním roce 2020-2021

Žádost o přijetí žáka do ŠD 2020/2021

Kritéria pro přijetí žáka do ŠK 2020/2021

Přihláška žáka do ŠK 2020/2021