Činnosti školy » Preventivní programy

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Martina Janečková

Konzultační hodiny:
Pátek: 10.50 – 11.50
po dohodě kdykoliv mimo vyučování
Tel.: 599 507 126

email: [email protected]

Cíle kladené v oblasti prevence lze rozdělit na dlouhodobé, které předkládá Školní preventivní strategie (ŠPS) v horizontu několika let (2019–2024), a krátkodobé, které jsou velice konkrétní, a zachycuje je Minimální preventivní program. Tento program je každoročně vypracován školním metodikem prevence na daný školní rok, schválen vedením školy, odeslán okresnímu metodikovi prevence a na konci každého školního roku podrobně vyhodnocen.

Krizový plán 2019-2020

Školní preventivní strategie školy 2019 – 2024

Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020

Školní program proti šikanování

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

  • Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS
  • Hazardní hraní 
  • Návykové látky – drogy 
  • Rizikové chování v dopravě
  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
  • Alkohol u dětí školního věku
  • Syndrom týraného dítěte – CAN
  • Školní šikanování
  • Kyberšikana
  • Homofobie
  • Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
  • Vandalismus
  • Záškoláctví
  • Krádeže
  • Tabák

 

 • Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí
 • Netolismus
 • Sebepoškozování
 • Nová náboženská hnutí
 • Rizikové sexuální chování
 • Příslušnost k subkulturám
 • Domácí násilí


Internetové stránky:

www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
www.odyssea.cz
www.anabell.cz
www.kurakovaplice.cz
www.kybersikana.eu
http://policieprokazdeho.cz
www.saferinternet.cz
www.e-bezpeci.cz
www.prevence-info.cz
http://www.odrogach.cz/
www.drogovaporadna.cz
www.prevcentrum.cz
www.sananim.cz
www.detiamedia.cz
www.bilynosorozec.cz
www. odrogach.cz
www.seznamsebezpecne.cz
www.extc.cz
www.sancedetem.cz