Aktuality » Aktuality

Školní rok 2020 / 2021

 

Konzultační třídní schůzky

zákonných zástupců žáků s TU a jednotlivými vyučujícími se konají v úterý 8.6.2021 v době od 15.00 do 18.00 hodin .
V době konzultačních třídních schůzek 8.6.2021 se ve vestibulu školy uskuteční volby zákonných zástupců žáků do Školské rady. Bližší informace zde

 

Školní družina a školní klub ve školním roce 2021/2022

Žádosti o přijetí žáků do školní družiny a přihlášky do školního klubu pro školní rok 2021/2022 je nutno podat na sekretariátu školy do 18.6.2021. Bližší informace a formuláře ke stažení zde

Prázdninový provoz ŠD

V letošním školním roce nabízíme žákům I. stupně možnost zapojit se do zájmového vzdělávání ŠD i během školních prázdnin a to v měsíci srpnu od 16.8. do 31.8. 2021 v době od 8.00 do 15.00 hod.

Školní družina bude v provozu v případě, že se přihlásí minimálně 10 žáků. ŠJ bude pro žáky zajišťovat stravování za plnou (nedotovanou) cenu.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem přihlásit žáka v daném období do ŠD, aby tak učinili na e-mail: [email protected] do 25.6.2021.

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

 

Volby zástupců do Školské rady

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst.4  Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

Termín volby:           8.6.2021                   15,00 – 18,00 hod.

Místo: vestibul  Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

Návrhy kandidátů je možné podat od 11.5. do 25.5.2021 řediteli školy.

 

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst.4  Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady.

Termín volby:           1.6.2021                   14,00 hod.

Místo: sborovna  Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

 

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve školeUskuteční se v termínu dle školského zákona.

Ředitel školy stanovuje termín zápisu: 7.4. – 21.4. 2021

Bližší informace pro zákonné zástupce:

Informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Elektronická přihláška k zápisu:  

 

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

 

Jarní prázdniny   15.2. – 19.2.2021

ŠD a ŠJ budou v době jarních prázdnin mimo provoz.

 

Informace k uzavření I. pololetí školního roku 2020 / 2021

Hodnocení prospěchu a chování za I.pololetí bude zákonným zástupcům žáků k dispozici od 28.1.2021 v systému Bakaláři (přístup přes web školy).

28.1.2021

– vydání výpisu vysvědčení žákům 1. a 2. ročníku v průběhu 4 vyučovací hodiny

– vydání výpisu vysvědčení a přihlášek na SŠ žákům 9.ročníku – individuálně dle pokynů TU

Žáci 3. – 8.ročníků obdrží výpis vysvědčení v tištěné podobě v okamžiku, kdy bude umožněná osobní přítomnost žáků ve škole.

29.1.2021 – pololetní prázdniny

ŠD a ŠJ mimo provoz.

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK ve II. pololetí

Žáci 1. a 2.ročníku, kteří navštěvovali ŠD  v I. pololetí mají sníženou platbu za II. pololetí o 100,- Kč (platí tedy 400,- Kč) z důvodu zrušení činnosti v měsíci říjnu a listopadu.

Žáci 3. a 4.ročníku, kteří navštěvovali ŠD nebo ŠK v I. pololetí mají sníženou platbu za II. pololetí o 300,- Kč (platí tedy 200,- Kč) z důvodu zrušení činnosti v měsíci říjnu až lednu.

Pro nové žáky platí částka 500,- Kč.

Pokud někdo již uhradil vyšší částku nebo částku za celý školní rok, bude mu rozdíl vyúčtován na konci školního roku.

Platbu za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK pro II.pololetí uhradí zákonní zástupci žáků do 31.1.2021

 

Konzultační třídní schůzky

se uskuteční on-line formou v termínu od 11.1. do 13.1. 2021.
Informace o konkrétním termínu a čase konání konzultací předají zákonným zástupcům žáků třídní učitelé jednotlivých tříd.

Individuální konzultace pro žáky

Dle rozhodnutí MŠMT jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen zákonný zástupce žáka), a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.

S platností od 23.11. 2020 mají tedy žáci možnost využít individuální konzultace k učivu jednotlivých předmětů. Konkrétní termín konzultace si žák nebo jeho zákonný zástupce dohodne individuálně s daným vyučujícím osobně nebo prostřednictvím e-mailu.

Termíny individuálních konzultačních hodin pro žáky

 

 

Volby zástupců do Školské rady

Plánovaný termín 10.11.2020 zrušen ředitelem školy na základě nařízení MŠMT – prodloužení volebního období stávajících členů školské rady o 3 měsíce z důvodu nouzového stavu. O novém termínu voleb budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webu.

Vyhlášení voleb do Školské rady

 

 

Slavnostní otevření školní zahrady

Vážení zákonní zástupci žáků,

dovolujeme si Vás pozvat dne 15.9.2020 v 17.00 hod. na slavnostní otevření školní zahrady vybudované v rámci projektů „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“ a  „ Školní zahrada – místo poznávání a odpočinku“, financovaných z SFŽP.

                                                                                                          Vedení školy

Platba za pobyt dítěte ve školní družině a školním klubu
v 1. pololetí školního roku 2020/2021:

  • za 1. pololetí 500,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 30.9.2020
  • pokud vaše dítě navštěvovalo školní družinu nebo školní klub ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a uhradili jste úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 500,- Kč, bude vám z této částky vráceno 300,- Kč /školné za období duben-červen 2020/
  • o tuto částku si ponížíte úplatu za zájmové vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 /platba bude  200,- Kč/
  • platbu poukazujte na účet školy č. 34533761/0100
  • variabilní symbol:  24 540
  • do poznámek napište: ŠD + příjmení dítěte

 

 

Školní rok 2019 / 2020

Prázdninový provoz ŠD

V letošním školním roce nabízíme žákům I.stupně možnost zapojit se do zájmového vzdělávání ŠD i během školních prázdnin a to v měsíci srpnu od 17.8. do 28.8.2020 v době od 8.00 do 15.00 hod.

Školní družina bude v provozu v případě, že se přihlásí minimálně 10 žáků. ŠJ bude pro žáky zajišťovat stravování za plnou (nedotovanou) cenu.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem přihlásit žáka v daném období do ŠD, aby tak učinili na e-mail: [email protected]z do 30.6.2020.

Školní družina a školní klub ve školním roce 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2020-21

Informace k přijetí žáků do školního klubu obdrží zákonní zástupci žáků e-mailem.

 

Informace k zahájení přítomnosti žáků I.stupně ve škole od 25.5. 2020 

Žáci budou přicházet do prostoru před školou v určený čas pro danou třídu dle rozpisu uvedeného níže. Před školou se neshlukují a dodržují rozestupy. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáky s tímto seznámili. Další poučení žáků provedou třídní učitelé.

V určený čas žáky přebírá před budovou školy třídní učitel.

25.5. tj. v den zahájení výuky musí žák odevzdat „Čestné prohlášení“ a žáci, kteří zůstávají na odpolední aktivity také řádně vyplněný „Zápisní lístek“. V případě, že žák vyplněné dokumenty neodevzdá, nemůže se výuky účastnit.

Každý žák bude mít s sebou 2 ks roušek a sáček na jejich uložení, přezutí a další školní potřeby.

Stravování je zajištěno ve ŠJ formou teplého jídla.

Žáci, kteří zůstávají na odpolední aktivity, budou vzhledem k organizaci odchodů, uvolňování vždy v celou hodinu, na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Zajištění odpoledních aktivit je maximálně do 16.00 hod.

Informace k organizaci výuky

Rozpis příchodů a ukončení výuky

Čestné prohlášení

Zápisní lístek na odpolední aktivity

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve školeUskuteční se v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Ředitel školy stanovuje termín: 15.4. – 30.4. 2020

Bližší informace: Informace k zápisu do 1.třídy

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Mimořádné opatření k epidemiologické situaci

S platností od 11.3.2020 ředitel školy dle rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a vyhlášení mimořádného opatření MZČR ruší výuku do odvolání. ŠJ a ŠD bude mimo provoz.

Mimořádné opatření MZČR

Další informace a pokyny budou předávány průběžně prostřednictvím webových stránek školy.

Informace pro zákonné zástupce žáků – nárok na ošetřovné

V případě, že zákonný zástupce žáka má zájem čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10ti let z důvodů uzavření školy, formulář, který je zveřejněn níže, škola potvrdí v době od 8.00 do 14.00 hod. na sekretariátu školy.

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Žádost o ošetřovné

KORONAVIRUS – DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Na základě doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Bezpečnostní rady města Ostravy žádáme zákonné zástupce žáků, aby z důvodů eliminace možné nákazy koronavirem, ponechali žáky, kteří pobývali v Itálii (popř. Jižní Korei, Číně nebo jiné zasažené destinaci),  doma v karanténě po dobu 14 dnů. Návrat z těchto oblasti ohlásili Krajské hygienické stanici v Ostravě a konzultovali s jejich odborníky další postup. Pokud již žák přišel do školy, je potřeba postupovat obdobně. V opačném případě hrozí rozšíření případné nákazy do školy.

KORONAVIRUS – doporučení KHS MSK

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem                                                                                                                        

Informace pro zákonné zástupce žáků o podpůrných opatřeních, které škola poskytuje – bližší informace zde                                                                                 

Školní družina a školní klub ve školním roce 2019/2020

Žádosti o přijetí žáků do školní družiny a přihlášky do školního klubu pro školní rok 2019/2020 je nutno podat na sekretariátu školy do 20.6.2019. Bližší informace a formuláře ke stažení zde 

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020

Seznam vydaných rozhodnutí o přijetí do ŠD

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – Seznam přijatých žáků do 1.ročníku

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s platností od 1.1.2019:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

tel.č.:   +420 602 705 686

mail:    [email protected]

ID datové schránky:    ewann52

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

tel.č.: +420 724 356 825

email: [email protected]