Aktuality » Aktuality

Školní rok 2020 / 2021

 

Volby zástupců do Školské rady

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst.4  Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

Návrhy kandidátů je možné podat do 31.10.2020 řediteli školy.

Termín volby:           10.11.2020               15,00 – 18,00 hod.

Místo: vestibul  Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst.4  Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady.                                                                                                         

Termín volby:           10.11.2020               14,00 hod.

Místo: sborovna  Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

 

Mimořádná opatření ke dni 10.9.2020

  • S platností od 1.9.2020 je z preventivních a protiepidemických opatření omezen vstup zákonných zástupců žáků a ostatních osob do budovy školy.

  • Od 10.9. 2020 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu pobytu mimo třídu nasadí roušky. Roušku si žák odkládá pouze při konzumaci jídla ve školní jídelně.
  • Žákům bude doporučeno používat roušku i během výuky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků 2. – 9. ročníku se uskuteční 15.9.2020 v 16.00 hod.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků 1. ročníku se uskuteční 22.9.2020 v 16.00 hod.

Z preventivních a protiepidemických důvodů Vás žádáme, abyste si po dobu pobytu v prostorách školy, chránili nos a ústa rouškou a použili dezinfekční prostředky. 

Slavnostní otevření školní zahrady

Vážení zákonní zástupci žáků,

dovolujeme si Vás pozvat dne 15.9.2020 v 17.00 hod. na slavnostní otevření školní zahrady vybudované v rámci projektů „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“ a  „ Školní zahrada – místo poznávání a odpočinku“, financovaných z SFŽP.

                                                                                                          Vedení školy

Platba za pobyt dítěte ve školní družině a školním klubu
v 1. pololetí školního roku 2020/2021:

  • za 1. pololetí 500,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 30.9.2020
  • pokud vaše dítě navštěvovalo školní družinu nebo školní klub ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a uhradili jste úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 500,- Kč, bude vám z této částky vráceno 300,- Kč /školné za období duben-červen 2020/
  • o tuto částku si ponížíte úplatu za zájmové vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 /platba bude  200,- Kč/
  • platbu poukazujte na účet školy č. 34533761/0100
  • variabilní symbol:  24 540
  • do poznámek napište: ŠD + příjmení dítěte

 

 

Školní rok 2019 / 2020

Prázdninový provoz ŠD

V letošním školním roce nabízíme žákům I.stupně možnost zapojit se do zájmového vzdělávání ŠD i během školních prázdnin a to v měsíci srpnu od 17.8. do 28.8.2020 v době od 8.00 do 15.00 hod.

Školní družina bude v provozu v případě, že se přihlásí minimálně 10 žáků. ŠJ bude pro žáky zajišťovat stravování za plnou (nedotovanou) cenu.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem přihlásit žáka v daném období do ŠD, aby tak učinili na e-mail: [email protected] do 30.6.2020.

Školní družina a školní klub ve školním roce 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2020-21

Informace k přijetí žáků do školního klubu obdrží zákonní zástupci žáků e-mailem.

 

Informace k zahájení přítomnosti žáků I.stupně ve škole od 25.5. 2020 

Žáci budou přicházet do prostoru před školou v určený čas pro danou třídu dle rozpisu uvedeného níže. Před školou se neshlukují a dodržují rozestupy. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáky s tímto seznámili. Další poučení žáků provedou třídní učitelé.

V určený čas žáky přebírá před budovou školy třídní učitel.

25.5. tj. v den zahájení výuky musí žák odevzdat „Čestné prohlášení“ a žáci, kteří zůstávají na odpolední aktivity také řádně vyplněný „Zápisní lístek“. V případě, že žák vyplněné dokumenty neodevzdá, nemůže se výuky účastnit.

Každý žák bude mít s sebou 2 ks roušek a sáček na jejich uložení, přezutí a další školní potřeby.

Stravování je zajištěno ve ŠJ formou teplého jídla.

Žáci, kteří zůstávají na odpolední aktivity, budou vzhledem k organizaci odchodů, uvolňování vždy v celou hodinu, na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Zajištění odpoledních aktivit je maximálně do 16.00 hod.

Informace k organizaci výuky

Rozpis příchodů a ukončení výuky

Čestné prohlášení

Zápisní lístek na odpolední aktivity

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve školeUskuteční se v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Ředitel školy stanovuje termín: 15.4. – 30.4. 2020

Bližší informace: Informace k zápisu do 1.třídy

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Mimořádné opatření k epidemiologické situaci

S platností od 11.3.2020 ředitel školy dle rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a vyhlášení mimořádného opatření MZČR ruší výuku do odvolání. ŠJ a ŠD bude mimo provoz.

Mimořádné opatření MZČR

Další informace a pokyny budou předávány průběžně prostřednictvím webových stránek školy.

Informace pro zákonné zástupce žáků – nárok na ošetřovné

V případě, že zákonný zástupce žáka má zájem čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10ti let z důvodů uzavření školy, formulář, který je zveřejněn níže, škola potvrdí v době od 8.00 do 14.00 hod. na sekretariátu školy.

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Žádost o ošetřovné

KORONAVIRUS – DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Na základě doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Bezpečnostní rady města Ostravy žádáme zákonné zástupce žáků, aby z důvodů eliminace možné nákazy koronavirem, ponechali žáky, kteří pobývali v Itálii (popř. Jižní Korei, Číně nebo jiné zasažené destinaci),  doma v karanténě po dobu 14 dnů. Návrat z těchto oblasti ohlásili Krajské hygienické stanici v Ostravě a konzultovali s jejich odborníky další postup. Pokud již žák přišel do školy, je potřeba postupovat obdobně. V opačném případě hrozí rozšíření případné nákazy do školy.

KORONAVIRUS – doporučení KHS MSK

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem                                                                                                                        

Informace pro zákonné zástupce žáků o podpůrných opatřeních, které škola poskytuje – bližší informace zde                                                                                 

Školní družina a školní klub ve školním roce 2019/2020

Žádosti o přijetí žáků do školní družiny a přihlášky do školního klubu pro školní rok 2019/2020 je nutno podat na sekretariátu školy do 20.6.2019. Bližší informace a formuláře ke stažení zde 

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020

Seznam vydaných rozhodnutí o přijetí do ŠD

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – Seznam přijatých žáků do 1.ročníku

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s platností od 1.1.2019:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

tel.č.:   +420 602 705 686

mail:    [email protected]

ID datové schránky:    ewann52

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

tel.č.: +420 724 356 825

email: [email protected]