Aktuality » Aktuality

Školní rok 2019 / 2020

 

Prázdninový provoz ŠD

V letošním školním roce nabízíme žákům I.stupně možnost zapojit se do zájmového vzdělávání ŠD i během školních prázdnin a to v měsíci srpnu od 17.8. do 28.8.2020 v době od 8.00 do 15.00 hod.

Školní družina bude v provozu v případě, že se přihlásí minimálně 10 žáků. ŠJ bude pro žáky zajišťovat stravování za plnou (nedotovanou) cenu.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem přihlásit žáka v daném období do ŠD, aby tak učinili na e-mail: [email protected] do 30.6.2020.

Školní družina a školní klub ve školním roce 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2020-21

Informace k přijetí žáků do školního klubu obdrží zákonní zástupci žáků e-mailem.

 

Informace k zahájení přítomnosti žáků I.stupně ve škole             od 25.5. 2020 

Žáci budou přicházet do prostoru před školou v určený čas pro danou třídu dle rozpisu uvedeného níže. Před školou se neshlukují a dodržují rozestupy. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáky s tímto seznámili. Další poučení žáků provedou třídní učitelé.

V určený čas žáky přebírá před budovou školy třídní učitel.

25.5. tj. v den zahájení výuky musí žák odevzdat „Čestné prohlášení“ a žáci, kteří zůstávají na odpolední aktivity také řádně vyplněný „Zápisní lístek“. V případě, že žák vyplněné dokumenty neodevzdá, nemůže se výuky účastnit.

Každý žák bude mít s sebou 2 ks roušek a sáček na jejich uložení, přezutí a další školní potřeby.

Stravování je zajištěno ve ŠJ formou teplého jídla.

Žáci, kteří zůstávají na odpolední aktivity, budou vzhledem k organizaci odchodů, uvolňování vždy v celou hodinu, na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Zajištění odpoledních aktivit je maximálně do 16.00 hod.

Informace k organizaci výuky

Rozpis příchodů a ukončení výuky

Čestné prohlášení

Zápisní lístek na odpolední aktivity

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve školeUskuteční se v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Ředitel školy stanovuje termín: 15.4. – 30.4. 2020

Bližší informace: Informace k zápisu do 1.třídy

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Mimořádné opatření k epidemiologické situaci

S platností od 11.3.2020 ředitel školy dle rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a vyhlášení mimořádného opatření MZČR ruší výuku do odvolání. ŠJ a ŠD bude mimo provoz.

Mimořádné opatření MZČR

Další informace a pokyny budou předávány průběžně prostřednictvím webových stránek školy.

Informace pro zákonné zástupce žáků – nárok na ošetřovné

V případě, že zákonný zástupce žáka má zájem čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10ti let z důvodů uzavření školy, formulář, který je zveřejněn níže, škola potvrdí v době od 8.00 do 14.00 hod. na sekretariátu školy.

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Žádost o ošetřovné

KORONAVIRUS – DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Na základě doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Bezpečnostní rady města Ostravy žádáme zákonné zástupce žáků, aby z důvodů eliminace možné nákazy koronavirem, ponechali žáky, kteří pobývali v Itálii (popř. Jižní Korei, Číně nebo jiné zasažené destinaci),  doma v karanténě po dobu 14 dnů. Návrat z těchto oblasti ohlásili Krajské hygienické stanici v Ostravě a konzultovali s jejich odborníky další postup. Pokud již žák přišel do školy, je potřeba postupovat obdobně. V opačném případě hrozí rozšíření případné nákazy do školy.

KORONAVIRUS – doporučení KHS MSK

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem                                                                                                                        

Informace pro zákonné zástupce žáků o podpůrných opatřeních, které škola poskytuje – bližší informace zde                                                                                 

Školní družina a školní klub ve školním roce 2019/2020

Žádosti o přijetí žáků do školní družiny a přihlášky do školního klubu pro školní rok 2019/2020 je nutno podat na sekretariátu školy do 20.6.2019. Bližší informace a formuláře ke stažení zde 

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020

Seznam vydaných rozhodnutí o přijetí do ŠD

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – Seznam přijatých žáků do 1.ročníku

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s platností od 1.1.2019:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

tel.č.:   +420 602 705 686

mail:    [email protected]

ID datové schránky:    ewann52

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

tel.č.: +420 724 356 825

email: [email protected]